Comparison of the technological quality of wheat and rye cultivated in conventional and ecological farm conditions
 
More details
Hide details
1
Department of Food Technology and Storage, University of Agriculture, ul. Skromna 8, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(3), 729-741
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the project was to study how conventional and ecological farming systems and different nitrogen fertilization affected the technological value and baking properties of grain. The investigations were concerned with the technological quality of winter wheat grain of variety Kobra and rye of variety Dańkowskie Złote grown in ecological and conventional condi-tions. Cereals grown in ecological conditions had considerably lower values of the studied physical features of grain than those grown in conventional conditions. Increased level of nitrogen fertilization contributed to a decrease in bulk density, weight of one thousand grains and in the extract number of the flour obtained, as well as in the fall number and sedimentation index, and caused an increase in the content of general proteins and gluten. Ecological cereals contained less proteins but considerably more nitrates. Ecological wheat contained considerably less iron, zinc and cadmium than wheat fertilized with nitrogen, but had a higher content of lead and magnesium. The ecological rye contained less lead and more iron, zinc, cadmium and magnesium. Nitrogen fertilization had no significant influence on the external appearance and composition of bread.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie jakości technologicznej pszenicy i żyta uprawianych w warunkach konwencjonalnych i gospodarstwa ekologicznego
pszenica, żyto, nawożenie azotem, wartość technologiczna, żywność ekologiczna
Celem badań było określenie w jaki sposób konwencjonalne i ekologiczne systemy gospodarki oraz różne dawki nawożenia azotem wpłynęły na technologiczną wartość pieczywa. Wykonano badania jakości technologicznej ziarna pszenicy ozimej odmiany Kobra i żyta odmiany Dańkowskie Złote uprawianych w warunkach ekologicznych i konwencjonalnych. Zboża uprawiane w warunkach ekologicznych wykazywały znacznie niższe wartości badanych cech fizycznych ziarna od uprawianych w warunkach konwencjonalnych. Wzrost poziomu nawożenia azotem przyczynił się do zmniejszenia gęstości, masy tysiąca ziaren i zmniejszenie wyciągu mąki, liczby opadania, wskaźnika sedymentacji oraz do zwiększenia zawartości białka ogólnego i glutenu. Zboża ekologiczne zawierały mniej białka, ale znacznie więcej azotanów. Pszenica ekologiczna zawierała znacznie mniej żelaza, cynku i kadmu niż pszenica nawożona azotem, więcej zaś ołowiu i magnezu. Żyto uprawiane w warunkach ekologicznych zawierało mniej ołowiu a więcej żelaza, cynku, kadmu i magnezu. Nawożenie azotem nie wpłynęło znacząco na wygląd zewnętrzny i skład pieczywa.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top