Real sunshine in the area of the polish coast of the Baltic Sea
 
More details
Hide details
1
Department of Climatology and Marine Meteorology, University of Szczecin, ul. Wąska 3, 71-407 Szczecin
 
2
Department of Meteorology and Climatology, University of Agriculture, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-469 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(1), 147-172
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Making use of the data on ten-day period and monthly totals of hours with the sun included in Biuletyny Meteorologiczne IMGW (Meteorological Bulletins of IMGW), gathered in the years 1971-2000 by 5 meteorological stations, the time and spatial distribution of sunshine in the area of the Polish coast of the Baltic Sea was worked out. Due to the lack of measurements of this element for a longer period of time in the region of Pomeranian Bay, monthly values of the state of the sky in the years 1956-1990 from available meteorological stations were used and that enabled detailed characteristics of sunshine on the coast. The gathered data were the basis for determining time tendencies, variability and probability of a defined number (2, 4, 6, 8, 10) of hours with the sun. Taking into consideration the totals of hours with the sun and their variability expressed by the standard deviation, an index of sunshine resources (W) was calculated and on its basis 3 zones of differentiated resources of real sunshine in four seasons of the year and in the whole year along the Baltic coast were determined.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Usłonecznienie rzeczywiste w strefiepolskiego wybrzeża Bałtyku
zmienność, prawdopodobieństwo usłonecznienia, trendy, wskaźnik zasobów usłonecznienia, strefy
Wykorzystując dekadowe i miesięczne sumy godzin ze słońcem z Biuletynów Meteorologicznych IMGW za lata 1971-2000 z 5 stacji meteorologicznych, opracowano czasowy i przestrzenny rozkład usłonecznienia w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku. Z uwagi na brak pomiarów tego elementu za dłuższy okres czasu w rejonie Zatoki Pomorskiej, wykorzystano miesięczne wartości stopnia zachmurzenia z dostępnych stacji meteorologicznych za lata 1956-1990, co umożliwiło szczegółową charakterystykę usłonecznienia na wybrzeżu. Zebrane materiały dały podstawę do określenia trendów czasowych, zmienności i prawdopodobieństwa występowania określonej (2, 4, 6, 8,10) liczby godzin ze słońcem. Uwzględniając sumę godzin ze słońcem i ich zmienność wyrażoną odchyleniem standardowym, obliczono wskaźnik zasobów usłonecznienia (W), na podstawie którego wydzielono wzdłuż wybrzeża Bałtyku 3 strefy o zróżnicowanych zasobach usłonecznienia rzeczywistego w czterech sezonach i roku.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top