Zmienność maksymalnej dobowej temperatury powietrza w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku
 
More details
Hide details
1
Department of Climatology and Marine Meteorology, University of Szczecin, ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin
 
2
Department of Meteorology and Climatology, University of Agriculture in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI, 3 71-434 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(2), 437-456
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Monthly average and maximum daily temperatures of the air in the period of 1956-2005, recorded at 9 meteorological stations situated along the coastal zone, were used in the study. Variability and frequency of maximum daily temperature, time trends and relationships of average air temperature were determined. Using the quantile method, extremely low (a 5% quantile) and extremely high (a 95% quantile) values of maximum daily air temperature were calculated, and the assessment of thermal conditions for Kołobrzeg station, was carried out year by year according to 11 quantile intervals. In the first half of the year (excluding June), a distinct increase in the maximum daily air temperature was observed, statistically significant in January (3.3oC/50 years) and in April (4.1oC/50 years), and there was a slight decrease in the temperature in autumn, mainly in September. The lowest monthly average air temperatures occurred in the western part of the coast in February, and in the north-eastern part in January during the period from March to November. The highest values of maximum daily air temperature of >20oC can occur along the seaside – from April to October >25oC, and from May to September >30oC; in winter these values do not exceed –1.0oC. The value of maximum daily air temperature in winter (December-March) is significantly affected by the atmospheric circulation from over the North Atlantic (NAO). At the seaside, the maximum daily air temperature gets higher and higher and less variable. Over the Polish coast of the Baltic Sea 3 zones of differentiated values of maximum daily air temperature can be distinguished.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Variability of maximum daily air temperature in the zone of the Polish Baltic sea coast
maksymalna temperatura, trendy liniowe, zmienność, strefy
W pracy wykorzystano średnią miesięczną i maksymalną dobową temperaturę powietrza z 9 stacji meteorologicznych w strefie wybrzeża za okres 1956-2005. Określono zmienność i częstość występowania maksymalnej dobowej temperatury, trendy czasowe oraz zależność od średniej temperatury powietrza. Wykorzystując metodę kwantyli obliczono ekstremalnie niskie (kwantyl 5%) i ekstremalnie wysokie (kwantyl 95%) wartości maksymalnej dobowej temperatury powietrza, a dla 3 stacji (Świnoujście, Kołobrzeg, Hel) dokonano oceny warunków termicznych z roku na rok wg 11 przedziałów kwantylowych. W pierwszej połowie roku (poza czerwcem), wystąpił na wybrzeżu wyraźny wzrost maksymalnej dobowej temperatury powietrza, istotny statystycznie w styczniu (3,3oC/ 50 lat) i w kwietniu (4,1oC/ 50 lat) a jesienią niewielki spadek temperatury, głównie we wrześniu. Najniższe średnie miesięczne temperatury powietrza występuje w zachodniej części wybrzeża w lutym, a w północno-wschodniej w styczniu. W okresie od marca do listopada na wybrzeżu mogą występować najwyższe wartości maksymalnej dobowej temperatury powietrza >20oC, od kwietnia do października >25oC, a od maja do września >30oC, a zimą najniższe wartości tej temperatury nie przekraczają –1,0oC. Na wielkość maksymalnej dobowej temperatury powietrza w zimie (December – March) istotny wpływ ma cyrkulacja atmosferyczna z ółnocnego Atlantyku (NAO) Na wybrzeżu, maksymalna dobowa temperatura powietrza staje się coraz wyższa i mniej zmienna. Na polskim wybrzeżu Bałtyku wydzielić można 3 strefy o zróżnicowanych wartościach maksymalnej dobowej temperatury powietrza.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top