Analysis of dependence of water reserves in soil rooting layer on the groundwater level
 
More details
Hide details
1
Department of Applied Mathematics, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-033 Lublin
 
2
Department of Melioration and Agriculture Building, Agricultural University, ul. Leszczynskiego 7, 2 0-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(1), 139-146
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the paper is to examine statistical relations between hydrological elements on a grassland situated in a river valey. Measurements of groundwater level and water reserves in 0-30 cm soil layer were used for statistical analyses. They describe the water relations and are useful in determining retention changes. The research was conducted at the irrigation object of Ochoża in 1999-2002.The results received from 7 points situated in the middle of draining plot are used in the paper. Methods of linear regression are used to determine the relation between the variables. Regression dependence of water reserves on the groundwater level is considered for each of the measuring points. Next, additional explanatory variable – water reserves received in previous month - was considered. Regression equations in accordance with the presence or absence of the additional explanatory variable are compared.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza zależności zapasu wody w warstwie korzeniowej gleby od położenia zwierciadła wody gruntowej
użytki zielone, zapas wody, stan wody gruntowej, stosunki wodne, regresja liniowa
Celem niniejszej pracy jest określenie zależności statystycznych pomiędzy badanymi elementami hydrologicznymi na użytkach zielonych w dolinie rzecznej. Do analizy statystycznej wykorzystane zostały pomiary stanów wody gruntowej oraz wartości zapasu wody w warstwie gleby 0-30 cm. Charakteryzują one stosunki wodne oraz są wskaźnikami pomocniczymi do wyznaczania zmian retencji. W prezentowanej pracy wykorzystano wyniki badań prowadzonych w 7 punktach położonych na środku odwadnianej kwatery, które prowadzono na obiekcie melioracyjnym Ochoża w latach 1999-2002. Do określenia zależności pomiędzy badanymi zmiennymi zastosowano metody regresji liniowej. Wyznaczono równania regresji prostej pomiędzy badanymi zmiennymi dla każdego z analizowanych punktów pomiarowych. Następnie oszacowano regresję uwzględniającą dodatkową zmienną objaśniającą – zapas wody otrzymany w tym samym miejscu poprzedniego miesiąca. Dokonując weryfikacji otrzymanych równań regresji porównano odpowiednie równania oceniając korzyści płynące z uwzględnienia w modelu dodatkowej zmiennej niezależnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top