Influence of storage on elasticity modulus and dry mass in potato tubers
 
More details
Hide details
1
Agricultural and Food Technology Section, University of Agriculture, ul. Balicka 104, 30-149 Kraków
 
2
Basic Machine Construction Section, University of Agriculture, ul. Balicka 104, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(1), 173-180
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a study on changes in mass and dry mass content as well as modulus of elasticity in the tubers of two fractions of potato tubers cv. Salto. Significant differences were found in mass loss of tubers, resulting from their respiration and evaporation, and in content of dry mass for the studied fractions relative to the time of storage. The modulus of elasticity of tubers differed for the fractions (higher value for tubers of greater size) and for the time of storage (higher value for shorter time of storage).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zależność modułu sprężystości od zmieniającej się zawartości suchej masy bulw ziemniaka w wyniku ich przechowywania
sucha masa, moduł sprężystości
Przeprowadzono badania zmian masy i zawartości suchej masy oraz modułu sprężystości bulw dwóch frakcji ziemniaka odmiany Salto. Stwierdzono istotne różnice w utracie masy bulw wynikającej z ich oddychania i parowania oraz w zawartości suchej masy dla badanych frakcji w wyniku przechowywania. Stwierdzono również, że moduł sprężystości bulw był różny dla frakcji oraz terminu badań (wyższa wartość przy krótszym okresie przechowywania).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top