Variability of daily (24 hrs) minimum air temperature in the zone of the Polish coast of the Baltic sea
 
More details
Hide details
1
Department of Climatology and Marine Meteorology, University of Szczecin, ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin
 
2
Department of Meteorology and Climatology, University of Agriculture in Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(3), 713-736
 
KEYWORDS
ABSTRACT
On the basis of measurement results of the lowest minimum temperature of air in given months, gathered from 9 IMGW meteorological stations over the period of 1956-2005, the time and spatial variability of this element on the Polish coast of the Baltic Sea was worked out. Absolutely the lowest daily air temperatures varied from about 2oC in August to about –30oC in February and January. Using the method of linear regression, the direction and the range of variability of minimum temperature throughout the whole country over the entire period of 50 years was analysed, showing the largest increase in temperature in February and in January which ranged from 2.3oC to 6.7oC per 50 years. The thermal classification according to individual months was carried out using the quantile method and that gave the grounds for the preparation of a calendar of changes of minimum daily air temperature. Since 1988 a distinct increase in temperature has been observed on the coast, particularly in winter and in early spring, and since 1997 – also in summer months. In the study the relationships between minimum daily temperature and mean monthly air temperature were analysed, obtaining statistically significant compounds, particularly in winter. A strong relationship was also observed between the mean monthly air temperature and the temperature amplitude (the difference between the highest maximum and the lowest minimum daily temperature in a given month), showing a statistically significant direction of changes – negative in winter and positive in summer.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmienność minimalnej dobowej temperatury powietrza w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku
minimalna temperatura, zmienność, trendy, klasyfikacja termiczna
Wykorzystując wyniki pomiarów najniższej minimalnej temperatury powietrza w danym miesiącu z 9 stacji meteorologicznych IMGW za lata 1956-2005, opracowano czasową i przestrzenną zmienność tego elementu na polskim wybrzeżu Bałtyku. Absolutnie najniższe dobowe minimalne temperatury powietrza wyniosły od około 2oC w sierpniu do około –30oC w lutym i w styczniu. Posługując się metodą regresji liniowej analizowano kierunek i wielkość zmian minimalnej temperatury w całym 50-leciu, wykazując największy wzrost temperatury w lutym i w styczniu od 2,3oC do 6,7oC na 50 lat. Klasyfikację termiczną według poszczególnych miesięcy przeprowadzono metodą kwantylową, co dało podstawę do opracowania kalendarza zmian minimalnej dobowej temperatury powietrza. Począwszy od 1988 roku zaznacza się na wybrzeżu bardzo wyraźny wzrost temperatury, zwłaszcza zimą i wczesną wiosną, a od 1997 roku – także w miesiącach letnich. W pracy analizowano zależności minimalnej dobowej temperatury ze średnią miesięczną temperaturą powietrza uzyskując istotne statystycznie związki, szczególnie zimą. Dużą zależność ze średnią miesięczną temperaturą wykazuje również amplituda temperatury (różnica między najwyższą maksymalną i najniższą minimalną dobową temperaturą w danym miesiącu) przyjmując istotny statystycznie kierunek zmian – zimą ujemny, a latem dodatni.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top