Reaction of spring wheat to differentiated nitrogen fertilization and foliar feeding
 
More details
Hide details
1
Department of Crop Production, Faculty of Biology and Agriculture, University of Rzeszów ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
 
 
Publication date: 2016-04-20
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(1), 39-50
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the years 2012-2014 a strict field experiment was conducted at the Faculty Experimental Station of the Rzeszów University in Krasne near Rzeszów. The goal was to specify the reaction of spring wheat to differentiated nitrogen fertilisation (80 and 120 N kg∙ha-1) and to foliar feeding (Plonvit zboża). The experiment was conducted on a brown soil originating from loess, classified in valuation class IIIa of the good wheat complex. Changing weather conditions during the experiment period influenced the yields of spring wheat. On the grounds of obtained results it was noted that the higher dose of nitrogen caused a considerable increase of leaf area index (LAI) and SPAD indicator. The average inclination angle (MTA) amounted to 49.5º and was not considerably modified. Higher nitrogen fertilisation increased the number of ears on the area unit, lodging of plants, MTZ, grain plumpness and grain yield as compared with the lower doses. Foliar feeding resulted in a considerable increase of such parameters as SPAD index, MTZ and grain yield as compared with control sample. The fertilisers applied modified the chemical composition of grain. Increased dose of nitrogen increased the amount of general albumen in grain and lowered the amount of raw fibre. Foliar feeding resulted in an increase of amount of ashes in grain as compared with control sample.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Reakcja pszenicy jarej na zróżnicowane nawożenie azotowe oraz dokarmianie dolistne
pszenica jara, azot, dokarmianie dolistne, SPAD, LAI, MTA, elementy struktury plonu, Plon, celność ziarna, skład chemiczny
W latach 2012-2014 przeprowadzono ścisłe doświadczenie polowe w Wydziałowej Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Krasnem koło Rzeszowa. Celem badań było określenie reakcji pszenicy jarej na zróżnicowane nawożenie azotowe (80 i 120 kg N∙ha–1) oraz dokarmianie dolistne (Plonvit zboża). Doświadczenie założono na glebie brunatnej wytworzonej z lessu, zaliczanej do klasy bonitacyjnej IIIa, kompleksu pszennego dobrego. Zmienne w latach badań warunki pogodowe wywarły duży wpływ na plonowanie pszenicy jarej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wyższa dawka azotu w porównaniu do niższej wpłynęła na istotne zwiększenie indeksu powierzchni liści (LAI) oraz wskaźnika zieloności liścia (SPAD). Średni kąt nachylenia liści (MTA) wyniósł 49,5° i nie był istotnie zróżnicowany. Wyższe nawożenie azotowe wpłynęło również na istotny wzrost liczby kłosów na jednostce powierzchni, wylegania roślin, MTZ, celności ziarna oraz plonu ziarna w odniesieniu do dawki niższej. Dokarmianie dolistne skutkowało istotnym zwiększeniem takich parametrów jak wskaźnik SPAD, MTZ oraz plon ziarna w porównaniu do obiektu kontrolnego. Zastosowane nawozy zmodyfikowały skład chemiczny ziarna. Zwiększona dawka azotu podwyższyła w ziarnie zawartość białka ogólnego, zaś obniżyła włókna surowego. Z kolei dokarmianie dolistne skutkowało wzrostem zawartości popiołu w ziarnie w porównaniu do kontroli.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top