RESEARCH PAPER
Influence of foliar application of fertilizers on hop cones yield and quality
 
More details
Hide details
1
Department of Industrial and Medicinal Plants, University of Agriculture Akademicka 15 str., 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 297–304
 
KEYWORDS
ABSTRACT
It has been estimated that about 80% of hop farmers in Poland apply special multi-component foliage fertilizers that usually contain elevated zinc levels. Zinc deficiency in hop-gardens is related not only to its absence in the soil, but also to an excess of phosphorus in the soil blocking its uptake, particularly where soil reaction is neutral or alkaline. In the present paper, results of application of multi-component foliar fertilizers currently recommended in Poland on the yield of cones and alpha-acids content of two hop varieties have been reviewed. The results indicate a remarkable influence of the fertilizers applied on cone yield (an increase by 20.5% for the Lubelski cv. and 11.3% for the Marynka cv., on average), and an increasing tendency of the alpha-acids levels in cones. Among the fertilizers tested, the best results were achieved for the Chmiel-Vit characterized by a high zinc (1.5% Zn), magnesium (8.4% Mg), boron (0.8% B) and titanium (0.03% Ti) levels.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ dokarmiania dolistnego na plony i jakość szyszek chmielu
chmiel, dokarmianie dolistne, plony szyszek, zawartość alfa-kwasów
Szacuje się, że około 80% plantatorów chmielu w kraju stosuje na swoich plantacjach specjalne wieloskładnikowe nawozy dolistne, z podwyższoną zawartością cynku. Niedobór cynku w chmielnikach tłumaczy się nie tylko jego brakiem w podłożu, ale też nadmiarem fosforu w glebie, który blokuje jego pobieranie, zwłaszcza w warunkach obojętnego lub zasadowego odczynu gleby. W niniejszym opracowaniu przedstawiono ocenę stosowania aktualnie polecanych w kraju, wieloskładnikowych nawozów dolistnych na plony i zawartość alfa-kwasów w szyszkach dwóch odmian chmielu. Uzyskane wyniki wskazują na istotny wpływ stosowanych nawozów, na plony szyszek (przeciętny wzrost o 20,5% w przypadku odmiany Lubelski i 11,3% Marynki), oraz na tendencję wzrostową zawartości alfa-kwasów. Spośród ocenianych nawozów najlepsze wyniki uzyskano po zastosowaniu Chmiel-Vitu, charakteryzującego się wysoką zawartością cynku (1,5% Zn), jak też magnezu (8,4% Mg), boru (0,8% B) i tytanu (0,03 Ti).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125