Changes in the content of reducing sugars and sucrose in tubers of 11 potato cultivars during long term storage at 5 and 8°C
 
More details
Hide details
1
Plant Breeding and Acclimatization Institute – NRI, Department of Storage and Processing of Potato, Division Jadwisin Jadwisin, ul. Szaniawskiego 15, 05-140 Serock, Poland
 
 
Publication date: 2016-04-20
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(1), 31-38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The content of reducing sugars in potato tubers for food processing is one of the more important quality features. The level of this component determines the colour of fried foods (Maillard reaction) and the formation of acrylamide. The purpose of this work was to determine the changes in the content of reducing sugars and sucrose in tubers of 11 potato cultivars during storage seasons from 2011 to 2013. Immediately after harvest, and after 3 and 7-month storage at temperature of 5 and 8°C, samples were taken for laboratory analyses. Based on our experiment it was demonstrated that the content of reducing sugars depended on the cultivar and on storage temperature. Low content of reducing sugars (not exceeding 0.25 g 100 g–1 of fresh matter), regardless of storage temperature, was characteristic of tubers of cultivars Etola, Bursztyn, Gawin and Gustaw. Three times higher accumulation was observed in the tubers of cultivar Jutrzenka stored at 5°C. The sucrose content in tubers of the potato cultivars studied depended on the cultivars, and on the storage temperature and time.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany zawartości cukrów redukujących i sacharozy w bulwach 11 odmian ziemniaka w czasie przechowywania w temperaturze 5 i 8°C
ziemniak, odmiana, cukry redukujące, sacharoza, przechowywanie, temperatura
Zawartość cukrów redukujących w bulwach ziemniaka przeznaczonych do przetwórstwa spożywczego jest jedną z ważniejszych cech jakości. Zawartość tego składnika determinuje barwę produktów smażonych (reakcja Maillarda) oraz formowanie niekorzystnych dla zdrowia substancji akrylamidów. Celem niniejszej pracy było określenie zmian zawartości cukrów redukujących i sacharozy nowych bulw ziemniaka w czasie przechowywania w niższej i wyższej temperaturze. Materiałem w doświadczeniu było 11 odmian bulw ziemniaka z różnych grup wczesności, uprawianych na polu doświadczalnym IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie. Bezpośrednio po zbiorze bulwy umieszczono w doświadczalnej przechowalni w temperaturze 5 i 8°C i wilgotności względnej 90-95%. Analizy wykonywano w trzech terminach po zbiorze oraz po 3 i 7 miesiącach przechowywania. W bulwach badanych odmian oznaczano zawartość cukrów redukujących i sacharozy. Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia wykazano, że zawartość cukrów redukujących zależała istotnie od odmiany i temperatury przechowywania. Niską zawartością cukrów prostych (nie przekraczającą poziomu 0,25 g·100 g–1 świeżej masy), niezależnie od temperatury przechowywania, odznaczały się bulwy odmian Etola, Bursztyn, Gawin i Gustaw. Wysoką trzykrotną kumulację cukrów redukujących obserwowano w bulwach odmiany Jutrzenka przechowywanych w temperaturze 5°C. Zawartość sacharozy w bulwach zależała od odmiany, temperatury oraz czasu przechowywania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top