RESEARCH PAPER
Production and uptake of nitrous oxide (N2O) as affected by soil conditions
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Publication date: 2022-04-04
 
 
Acta Agroph. 2010, 8(187), 1-66
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Nitrous oxide is a greenhouse gas that is ca. 300 times more effective at radiative forcing than CO2 on a mole basis. Moreover, in the stratosphere, N2O is transformed by photolysis to NO, which is responsible for stratospheric ozone destruction. The vast majority of N2O originates from microbes that break down nitrogen compounds in soils and in the oceans. Agricultural soils are the most significant anthropogenic sources of nitrous oxide. Agricultural fertilizers, fossil fuel combustion, biomass burning, and animal waste contribute to N2O production. Increasing N-inputs into agricultural soils are suspected to be responsible for increasing N2O emission into the atmosphere. The amounts of N2O emitted from soils depend on complex interactions between soil properties (especially soil aeration status, temperature and carbon availability, soil texture), type and management of N fertilizer preceding crop, residue management, and other agricultural practices as well as prevailing climatic conditions. Soil is heterogeneous and commonly has both aerobic and anaerobic sites. The oxygen status in soil, which is inversely proportional to the amount of moisture held there, appears in many studies to be one of the key factors influencing nitrous oxide production. Nitrous oxide emission from soils varies strongly with soil water content. Total denitrification fluxes (N2O plus N2) are directly proportional to soil NO3 concentrations when the other important component, a readily metabolizable organic substrate, is also present and non rate-limiting. When a lack of metabolizable organic matter limits potential denitrification, N2 plus N2O fluxes do not increase with increasing NO3 concentration. Soil texture is a good predictor of denitrification rates at the landscape scale part because it captures the interaction between water content and soil porosity with respect to gas and solute diffusion path length. Apart from nitrous oxide emission soil can also remove atmospheric N2O under conditions favorable for N2O reduction. This is probably only a minor sink on the global scale, but elimination of N2O in the stratosphere is so slow that even a small soil sink can contribute significantly to diminish of the atmospheric residence time of N2O. N2O reduction is the only known process important for N2O turnover and sink in soil. Understanding of the processes related to nitrous oxide formation and uptake may be useful in predicting of N-fertilizer fate in soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ warunków glebowych na wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu(I), N2O
gleba, tlenek azotu(I), wydzielanie N 2 O, pochłanianie N 2 O, denitryfikacja, nawozy azotowe
Podtlenek azotu (tlenek azotu(I), N2O) jest jednym z tzw. gazów cieplar­nia­nych. Efektywność pochłaniania promieniowania podczerwonego przez cząsteczkę N2O w porównaniu do cząsteczki CO2 jest około 300 razy większa. Tlenek azotu(I) w stratosferze ulega fotolizie i jest przekształcany w NO, który jest odpowiedzialny za niszczenie warstwy ozonowej. Zdecydowana większość emitowanego do atmosfery N2O pochodzi z mikrobiologicznych procesów przemian związków azotu zachodzących w glebach i oceanach. Gleby rolnicze należą do największych antropogenicznych źródeł emisji podtlenku azotu. Nawozy azotowe, spalanie paliw kopalnych, spalanie biomasy i odpadów zwierzęcych to dodatkowe źródła N2O. Uważa się, że zwiększanie dawek nawozów azotowych jest przyczyną wzrostu emisji N2O do atmosfery. Wielkość emisji tlenku azotu(I) z gruntów rolnych zależy od złożonych interakcji pomiędzy właściwościami gleby - przede wszystkim stanem natlenienia, temperaturą, dostępnością węgla oraz strukturą gleby. Duże znaczenie ma też typ nawozu azotowego, sposób nawożenia, zabiegi rolnicze oraz warunki klimatyczne. Gleba jest heterogennym środowiskiem trójfazowym, w którym w niewielkiej odległości występują obok siebie przestrzenie dobrze natlenione i obszary obniżonej dostępności tlenu. Stan natlenienia gleby, determinowany przez wilgotność, przez wielu autorów uważany jest za kluczowy czynnik wpływający na emisję N2O. Całkowita denitryfikacja (N2O plus N2) jest proporcjonalna do stężenia NO3 w glebie, pod warunkiem, że ilość węgla organicznego jest wystarczająco wysoka i nie ogranicza szybkości procesu. Kiedy zawartość materii organicznej jest niewystarczająca, denitryfikacja potencjalna (wyrażona w emisji N2O i N2) nie ulega podwyższeniu wraz ze wzrostem zawartości NO3. Skład granulometryczny gleby ma duży wpływ na aktywność denitryfikacyjną gleb, ponieważ od niego w dużej mierze zależą stosunki wodno-powietrzne i porowatość, a tym samym dyfuzja gazów i substancji rozpuszczonych w roztworze glebowym. Gleba jest również zdolna do pochłaniania N2O. Redukcja N2O do N2 jest jedynym znanym sposobem przekształcania tego gazu w glebie. Ten proces uważany jest za mało istotny w skali globalnej, jednak biorąc pod uwagę niskie tempo rozpadu cząsteczek N2O w stratosferze, nawet niewielkie pochłanianie tlenku azotu(I) przez gleby może znacznie przyczynić się do redukcji wpływu N2O na zmiany klimatyczne. Zrozumienie procesów związanych z tworzenia tlenku azotu(I) i jego pochłanianiem może mieć duże znaczenie w przewidywaniu losu nawozów azotowych w glebie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top