Rainfall needs of spring wheat on a good wheat and very good rye complex of soil in north-east Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Bases for Environmental Development, Wrocław University of Environmental and Life Science pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(1), 39-48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
On the basis of exact field experiments from a Station of Cultivar Valuation in north-east Poland, performed in 1985-2004, the authors elaborated, separately for good wheat and very good rye complexes, a model of the relation between yield of spring wheat and the following factors: number of days with precipitation in the period March-July, rainfall in the months March-April, May, June, July, soil richness in phosphor and potassium, nitrogen fertilization and year of investigation. The investigation showed that the precipitation factor has a significant effect on the size of yield. On soils of good wheat complex, the rainfall conditions that favoured high yields of spring wheat were: large number of days with rainfall in the period March-July (90 days), relatively low rainfall in March and April (42 mm), high rainfall in June (96 mm) and low in July (34 mm). On soils of very good rye complex, the decisive factor for high yields was a high number of days with rainfall in the period March-July (100 days), a relatively low rainfall in March and April (42 mm) and a higher rainfall in March (80 mm) and June (100 mm). A large effect was found on yielding of spring wheat of soil richness in phosphor and potassium and also nitrogen fertilization, the reaction of yield to those factors being greater on soils of very good rye complex than good wheat complex.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Potrzeby opadowe pszenicy jarej na glebach kompleksów pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego w północno-wschodniej Polsce
pszenica jara, opad, kompleks rolniczej przydatności, fosfor, potas
Na podstawie danych pochodzących ze Stacji Oceny Odmian z terenu północno-wschodniej Polski z lat 1985-2004 opracowano, osobno dla kompleksu pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego, modele zależności plonu pszenicy jarej od następujących czynników: liczba dni z opadem w okresie marzec-lipiec, opad w miesiącach marzec-kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, zasobność gleby w fosfor i potas, nawożenie azotem i rok badań. Badania wykazały, że czynniki opadowe mają istotny wpływ na wielkość otrzymanego plonu. Na glebach kompleksu pszennego dobrego uzyskiwaniu wysokich plonów pszenicy jarej towarzyszyła: duża liczba dni z opadem w okresie marzec-lipiec (90 dni), stosunkowo niski opad w marcu i kwietniu (42 mm), wysoki opad w czerwcu (96 mm) i niski w lipcu (34 mm). Na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego decydujące znaczenie w uzyskaniu wysokich plonów miała wysoka liczba dni z opadem w okresie marzec-lipiec (100 dni), stosunkowo niski opad marca i kwietnia (42 mm) oraz wyższy opad w maju (80 mm) i czerwcu (100 mm). Stwierdzono istotny wpływ na plonowanie pszenicy jarej zasobności gleby w fosfor i potas a także nawożenia azotem, przy czym reakcja plonu na te czynniki była większa na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego niż pszennego dobrego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top