RESEARCH PAPER
Influence of meteorological elements on the crops of cultivated plants in altitudal zones of the Polish West Carpathians Mts.
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Meteorologii i Klimatologii Rolniczej, Akademia Rolnicza, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (34), 169-180
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents analysis of the influence of mean air temperature and rainfall on potatoes and oat crops in the Polish West Carpathians Mts. Two altitudal zones: 200-500 and 500-750 m a.s.l. were distinguished. Analysis of statistical connections enabled to determine in which months of vegetation season the thermal and rainfall conditions play decisive role in the process of the forming of oat and potatoes crops structure on the investigated area. The strongest connections between oat crops and both air temperature and rainfall were obtained for April and May respectively, while for potatoes crops the strongest connections with temperature were obtained for total rainfall in summer months (VI-VIII). Correlation between total rainfall and potatoes crops arc negative what can be explained by excessive rainfall in months from June to August on the investigated area. Estimated crops changes of tested plants in dependence on meteorological elements are different in both altitudal zones.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ elementów meteorologicznych na plonowanie roślin uprawnych w piętrach wysokościowych Polskich Karpat Zachodnich
temperatura powietrza, opady atmosferyczne, owies, ziemniaki, plony
W pracy przeanalizowano wpływ średniej temperatury powietrza i sum opadów atmosferycznych na plony owsa i ziemniaków na obszarze Polskich Karpat Zachodnich, w dwu wyróżnionych w tej pracy piętrach wysokościowych; 200-500 m n.p.m. i 500-750 m n.p.m. Analiza uzyskanych związków statystycznych pozwoliła określić , w których miesiącach okresu wegetacyjnego warunki termiczne i opadowe odgrywają największą rolę w kształtowaniu plonów owsa i ziemniaków na badanym obszarze. Najsilniejsze związki plonów owsa z temperaturami uzyskano dla kwietnia, a z sumą opadów dla maja – uzyskane korelacje są dodatnie. W przypadku plonów ziemniaków najsilniejsze związki ich plonów; z temperaturą uzyskano dla maja i czerwca, z sumą opadów dla miesięcy letnich od czerwca do sierpnia. Przy czym korelacje opadów miesięcy letnich z plonami ziemniaków są ujemne, co świadczy o nadmiarach opadów w tych miesiącach dla tej rośliny, korelacje plonów z temperaturami są dodatnie. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że oszacowane zmiany plonów badanych roślin pod wpływem elementów meteorologicznych są zróżnicowane w wyróżnionych piętrach wysokościowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top