RESEARCH PAPER
Influence of weather conditions on the degree of affecting winter wheat by Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron.) Deighton in the region of Zamość in the years 1990-1995
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Szczebrzeska l 02,22-400 Zamość, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (34), 137-146
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Fungal diseases arc one of the factors reducing the corn-plant output m the region of Zamość In the years 1990-1995 1t was found, after inspecting corn plantations in the region of Zamość by the State Supervision for the Preservation of Plants, that winter wheat was highly affected by Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron.) Deighton. It oscillated between 9.1% in 1995 and 59.7% in 1990. On the basis of this finding and the measurements of meteorological factors, an attempt was made to estimate the influence of temperature and rainfall on the degree of affecting winter wheat by this pathogen. The analysis oft he obtained results showed that in the years 1990-1995, the biggest influence on the degree of affecting winter wheat by Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron.) Deighton had: average max. temperatures and the sums of rainfall recorded in III decade of March and average min. temperatures in I decade of November and Ill decade of May. The absolute values of correlation coefficients between average values of meteorological elements and proportional affecting winter wheat by Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron.) Deighton in these decades oscillated from 0.822 to 0.952, with the critical value 0.811 at the essence level 0.05.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Meteorologiczne uwarunkowania porażenia pszenicy ozimej przez Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron.) Deighton w okolicach Zamościa w latach 1990-1995
pszenica ozima, temperatura powietrza, opady atmosferyczne, porażenie roślin, Pseudocercosporella herpotrichoides ( Fron. ) Deighton
Jednym z czynników ograniczających wysokość plonów roślin zbożowych na Zamojszczyźnie są choroby grzybowe. W latach 1990-1995 w wyniku lustracji plantacji zbóż prowadzonych w okolicach Zamościa przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin stwierdzono znaczne porażenie źdźbeł pszenicy ozimej przez Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron.) Deighton wynoszące średnio od 9,1% w 1995 do 59,7% w 1990 roku. Na podstawie tych obserwacji oraz pomiarów elementów meteorologicznych, podjęto próbę określenia wpływu temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na stopień porażenia pszenicy ozimej przez tego patogena. Analiza otrzymanych wyników wykazała, że w latach 1990-1995 na wielkość porażenia pszenicy ozimej przez Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron.) Deighton miały istotny wpływ: średnie dekadowe temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych notowane w III dekadzie marca oraz średnic temperatury minimalne notowane w I dekadzie listopada i w III dekadzie maja. Wartości bezwzględne współczynników korelacji pomiędzy średnimi wartościami tych elementów meteorologicznych, a procentem porażonych źdźbeł pszenicy ozimej przez Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron.) Deighton w tych dekadach wahały się od 0,822 do 0,952, przy wartości krytycznej 0,811 na poziomic istotności 0,05.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top