RESEARCH PAPER
Sida hermaphrodit R. as a many-year predecessor for some plants species cultivated on the sew age sludge
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Cultivation, University of Agriculture, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-01
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 49-54
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the years 1995-1997 in the Sewage Treatment in Hajdów, prepared were plots with a 50 cm layer of sewage sludge, on which Sida hennaphrodita R. (perennial species) was cultivated as a predecessor for cultivable plants. In the year 2000, after 5-year, 4-year, and 3-year cultivation of Sida, spring rape and white mustard were sowed in these fields. Apart from these treatments, a plot with a freshly amended sludge was also included into the study. The experiment was set up using the randomised block method, with four repetitions. Both in the fresh and in the sludge used for 3 years, rape and mustard did not sprout. The sprouting and growth of these species only occurred in plots amended with sludge after 4 and 5 years of cultivation of Sida hennaphrodita. In both plots, the growth o f mustard was much weaker than spring rape. The mustard plants took much more Fe, Zn, Mn, Pb, and Cd. from the sludge cultivated for 5 years than from the sludge cultivated for 4 years. In the case of rape, there was an opposite tendency – higher amounts o f Cu, Fe, Zn and Mn were found in the plan ts from the 4-year cultivated sludge.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ślazowiec pensylwański jako wieloletni przedplon dla niektórych gatunków roślin uprawianych na osadzie pościekowym
osad pościekowy, przedplon-ślazowiec, rzepak jary, gorczyca biała, metale ciężkie
W latach 1995-1997 w Oczyszczalni Ścieków w Hajdowie przygotowywano parcele z 50 cm warstwą osadu pościekowego, na którym uprawiano ślazowiec pensylwański (gatunek wieloletni) jako przedplon dla roślin uprawy rolniczej. W roku 2000 po odpowiednio 5-cio, 4-ro i 3-letniej uprawie ślazowca, na tych stanowiskach wysiano rzepak jary i gorczycę białą. W eksperymencie poza wymienionymi stanowiskami zastosowano dodatkowo stanowisko na świeżo nawiezionym osadzie. Doświadczenie założono metodą bloków losowych, w czterech powtórzeniach. Na osadzie świeżym i użytkowanym przez okres 3 lat, brak było wschodów, zarówno gorczycy jak i rzepaku. Wschody i rozwój roślin tych gatunków wystąpiły dopiero na podłożu osadowym po 4-ro i 5-cio letniej uprawie ślazowca. Na obydwu stanowiskach, gorczyca rozwijała się znacznie słabiej niż rzepak jary. Rośliny gorczycy pobrały znacznie więcej Fe, Zn, Mn, Pb, Cd z osadu po 5-ciu latach użytkowania niż z osadu użytkowanego 4 lata. W przypadku rzepaku wystąpiła tendencja przeciwna, większe zawartości Cu, Fe, Zn, Mn stwierdzono w roślinach z osadu 4-letniego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top