Effect of liming and fertilization with various nitrogen forms on the content of some cations in spring barley
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(1), 29-38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of fertilization with various nitrogen forms on cation composition of spring barley cultivated on acid and limed soil was determined in two-year pot experiment. The factors of the study were: liming, fertilization with two nitrogen forms at two levels and fertilization with phosphorus at two levels. The test plant was harvested at its full ripeness. The obtained results indicated that liming of very acid soil contributed to significant increase of calcium, magnesium and sodium ions in spring barley as well as to decrease of potassium ions content. Plants fertilized with calcium nitrate had higher concentrations of calcium, magnesium and sodium than plants fertilized with ammonium sulphate. A different situation was observed in the case of potassium content. The applications of differentiated rates of nitrogen and phosphorus did not cause as significant changes in the content of these elements as liming and fertilization with various nitrogen forms. Liming as well as use of calcium nitrate positively influenced the cation composition of spring barley and contributed to improvement of its fodder value.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Oddziaływanie wapnowania oraz nawożenia różnymi formami azotu na zawartość nie-których kationów w jęczmieniu jarym
skład kationowy, jęczmień jary, wapnowanie, formy azotu
W dwuletnim doświadczeniu wazonowym oceniano wpływ nawożenia różnymi formami azotu na skład kationowy jęczmienia jarego uprawianego na glebie kwaśnej i wapnowanej. Czynnikami doświadczalnymi było wapnowanie, nawożenie dwoma formami azotu stosowane w dwóch dawkach oraz nawożenie fosforem na dwóch poziomach. Roślinę testową zbierano w fazie dojrzałości pełnej. Wapnowanie gleby bardzo kwaśnej przyczyniło się do istotnego zwiększenia w jęczmieniu jarym zawartości jonów wapnia, magnezu i sodu oraz do zmniejszenia ilości jonów potasu. Większą koncentra-cją wapnia, magnezu i sodu charakteryzowały się rośliny nawożone saletrą wapniową niż siarczanem amonu. Odmienną sytuację zaobserwowano w przypadku zawartości potasu. Zastosowanie zróżnicowa-nych dawek azotu i fosforu nie wpływało tak znacząco na zawartość omawianych jonów jak wapnowanie i nawożenie różnymi formami azotu. Wapnowanie, jak i użycie saletry wapniowej, wpływało dodatnio na skład kationowy testowanej rośliny poprawiając jej wartość paszową.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top