The influence of differentiated soil tillage and mineral fertilization level on water reserves and some physical soil properties in crop rotation
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, University of Agriculture, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(2), 333-342
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effect of limitation of the number of ploughings (from 7 – traditional tillage (A) to 3 – reduced (B) and 1 – reduced (C)) and of two fertilization levels on the water reserves, bulk density and total and capillary porosity of lessive soil developed from loess under crop rotation (potato-spring wheat-pea-winter wheat) was studied in a field experiment in the period of 1998-2002. Ploughing was included under potato in each tillage method. Ploughing were substituted mainly by cultivating or disking of the soil. Soil water reserves significantly decreased as a result of both the reduction of the ploughing number and high fertilization level under all of the crops excluding pea grown on modified tillage objects; there was also no tendency towards lowering the water reserves under pea with the high fertilization level. There was only a slight effect of both of the factors on soil bulk density and porosity. Decrease of the soil density and increase of total porosity were observed under winter wheat only, where shallow or no ploughing was applied, while an essential increase of total and capillary porosity occurred under spring wheat where high level of fertilization was used. That fertilization level caused a significant total porosity increase also under pea.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zróżnicowanej uprawy roli i poziomu nawożenia mineralnego na zapas wody i niektóre fizyczne właściwości gleby w płodozmianie
płodozmian, uprawa, nawożenie, zapas wody, gęstość, porowatość gleby
Badania polowe przeprowadzono w latach 1998-2002. Określano wpływ zmniejszenia liczby orek z 7 – typowa (A) do 3 – uproszczona (B) i 1 – uproszczona (C) w rotacji płodozmianu (ziemniak – pszenica jara – groch siewny – pszenica ozima) i poziomu nawożenia mineralnego na zapas wody oraz gęstość i porowatość ogólną i kapilarną gleby płowej wytworzonej z lessu. W każdej metodzie uprawy wykonywano orkę pod ziemniak. Orki zastępowano głównie kultywatorowaniem lub talerzowaniem roli. Wprowadzone uproszczenia w uprawie roli istotnie obniżały zapas wody w glebie pod wszystkimi roślinami z wyjątkiem grochu. Zwiększone nawożenie generalnie obniżało zapas wody w glebie pod poszczególnymi roślinami płodozmianu. Wyjątkowo tylko pod grochem średnio za cały okres badań nieznacznie więcej wody zawierała gleba intensywnie nawożona. Wpływ sposobu uprawy i poziomu nawożenia na kształtowanie się gęstości i porowatości gleby był bardzo mało wyraźny. Jedynie pod pszenicą ozimą płytka uprawa płużna i bezorkowa powodowały istotny wzrost gęstości i zmniejszenie porowatości gleby. Wyższy poziom nawożenia tylko pod pszenicą jarą powodował istotny wzrost porowatości ogólnej i kapilarnej. Ponadto pod grochem siewnym odnotowano istotny wzrost porowatości ogólnej pod wpływem zwiększonego nawożenia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top