Laboratory studies on the use of fruit surface temperature for determination of transpiration rate as an important parameter of fruit quality
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
2
Department of Pomology Agricultural University ul. Leszczynskiego 58, 20-068 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(2), 307-318
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Transpiration plays an important role in the water balance of fruit. In the conditions of transport and storage of fruit, even short term changes of ambient temperature influence the intensity of transpiration and, in consequence, the fruit quality. This paper presents the application of thermography for the determination of transpiration intensity of fruits. The object of the study were apples of three varieties: Jonagold, Ligol and Gloster and plums of three varieties: Top, Bluefre and President. The measurement of radiation temperature was performed for three values of ambient temperature, i.e. 11, 18 and 23°C during three successive days. To register the distribution of radiation temperature of fruit surface, a system was used, consisting of an AGEMA 880 LWB (8-13 μm) thermographic camera and a CCD camera working in the range of visible light. In the conditions of the experiment, differences between radiation temperature of the fruit surface and the air temperature were noticed, reaching up to 2.3oC, both for apples and plums. Transpiration coefficients of apples and plums of the investigated varieties for three various ambient temperatures (11, 18 and 23oC) differ significantly. For apples they fall in the range of 0 to 10-6 m s-1 and for plums from 0 to 7·10-6 m s-1.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Laboratoryjne badania nad możliwością wykorzystania temperatury powierzchni owoców do określania intensywności parowania jako istotnego parametru oceny jakości owoców
termografia, transpiracja owoców, współczynnik transpiracji
Transpiracja odgrywa istotną rolę w bilansie wodnym owoców. W warunkach tran-sportu i przechowywania owoców nawet krótkotrwałe zmiany temperatury otoczenia mają wpływ na intensywność transpiracji, a w konsekwencji na jakość owoców. Niniejsza praca przedstawia zastosowanie metody termografii do określania intensywności parowania z owoców. Obiektem badań były jabłka odmian: Jonagold, Ligol i Gloster oraz śliwki odmian: Top, Bluefre i President. Pomiary temperatury radiacyjnej owoców prowadzono dla trzech wartości temperatury otoczenia, tj. 11, 18 i 23°C w ciągu kolejnych trzech dób. Do rejestracji rozkładu temperatury radiacyjnej powierzchni owoców wykorzystano system składający się z kamery termograficznej AGEMA 880 LWB (8-13 μm) oraz kamery CCD pracującej w zakresie światła widzialnego. W warunkach doświadczenia stwierdzono występowanie różnic między temperaturą radiacyjną powierzchni owoców a temperaturą powietrza dochodzących nawet do 2,3°C zarówno dla jabłek jak i dla śliwek. Współczynniki transpiracji jabłek i śliwek badanych odmian dla trzech wartości temperatury otoczenia (11, 18 i 23°C) różniły się istotnie. Dla jabłek wynosiły one od 0 do 1×10-6 m×s-1, natomiast dla śliwek od 0 do 7×10-6 m×s-1.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top