Effect of liming and fertilization with nitrogen on the physicochemical properties of soil
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, Agricultural University
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(3), 523-531
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the experiment was agrochemical evaluation of the influence of liming and fertilization with ammonium or nitrate nitrogen on changes of pH, acidity and saturation of sorption complex with exchangeable cations. The study was based on chemical analysis of soil materials obtained from a two-year pot experiment. The factors of the study were: liming, fertilization with ammonium sulphate or calcium nitrate at two levels and fertilization with phosphorus in two doses. The obtained results indicated that liming as well as nitrogen forms influenced significantly the indicators of soil acidification. The use of CaCO3 and nitrate nitrogen caused an increase of pH and decrease of hydrolytic acidity, exchangeable acidity and mobile aluminium. The content of mobile aluminium also was significantly lower in treatments fertilized with superphosphate in higher level. The content of Mg2+, Na+ and K+ was higher in treatments fertilized with ammonium sulphate than with calcium nitrate. A different situation was observed in the case of Ca2+. The content of calcium ions was the highest in treatment limed and fertilized with calcium nitrate at higher dose. Granulated triple super-phosphate fertilization did not essentially influence the sorption complex of soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Oddziaływanie wapnowania i nawożenia azotem na fizykochemiczne właściwości gleby
zakwaszenie, gleba, formy azotu, wapnowanie
Streszczenie. Celem badań była agrochemiczna ocena wpływu wapnowania i nawożenia formą amonową lub azotanową azotu na zmiany pH, kwasowość oraz wysycenie kompleksu sorp-cyjnego gleby kationami wymiennymi. Badania oparto na analizie chemicznej materiału glebowego uzyskanego z dwuletniego doświadczenia wazonowego. Czynnikami doświadczalnymi były wap-nowanie, nawożenie siarczanem amonu lub saletrą wapniową na dwóch poziomach oraz nawożenie fosforem w dwóch dawkach. Otrzymane wyniki badań wskazały, że zarówno wapnowanie jak również forma azotu miały istotny wpływ na wskaźniki zakwaszenia gleby. Zastosowanie CaCO3, a także azotu azotanowego spowodowało wzrost pH oraz zmniejszenie wartości kwasowości hydro-litycznej i wymiennej gleby oraz ilości glinu ruchomego. Zawartość glinu ruchomego była także istotnie niższa w kombinacjach nawożonych zwiększoną dawką fosforu. Zawartość Mg2+, Na+ i K+ była wyższa w obiektach nawożonych siarczanem amonu niż saletrą wapniową. Odmienną sytuację zaobserwowano w przypadku jonów Ca2+. Zawartość jonów wapnia była największa w kombinacji wapnowanej i nawożonej saletrą wapniową w zwiększonej dawce. Nawożenie superfosfatem potrójnym granulowanym nie wpływało wyraźnie na wysycenie kompleksu sorpcyjnego gleby.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top