RESEARCH PAPER
Influence of electrostatic filed on dielectric dust resistivity after wheat grain milling
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Elektryczny, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin
 
 
Publication date: 2021-12-09
 
 
Acta Agroph. 2003, (82), 81-87
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents some selected results of resistivity measurements for dielectric dust fractions resulting from Torka wheat grain milling. Tests were carried out according to an especially designed measurement method. After the milling, there was the selection on fraction sieves. Then the dust was subjected to electrostatic field of E = 0, 400, 500, 600 kV m–1 in a flat capacitor. Then the dust was placed in a cylindrical capacitor for resistivity measurements by the intermediary method. The maximal resistivity has been found at E = 400 kV m–1.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ pola elektrostatycznego na rezystywność pyłu dielektrycznego powstałego z przemiału ziarniaków pszenicy
pył, dielektryk, pszenica, rezystywność, pole elektrostatyczne
W artykule przedstawiono wyniki pomiaru rezystywności wybranych frakcji pyłu powstałego z przemiału ziarniaków pszenicy odmiany Torka. Pomiar odbywał się według specjalnie opracowanej metodyki. Po przemiale i selekcji pyłu na sitach frakcyjnych był on poddawany oddziaływaniu pola elektrostatycznego o natężeniu E = 0, 400, 500, 600 kV·m–1 w kondensatorze płaskim. Następnie umieszczano go w komorze z walcowym układem elektrod, w którym dokonywano pomiaru rezystywności metodą pośrednią. Maksymalną wartość rezystywności zaobserwowano przy natężeniu pola E=400 kV·m–1
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top