RESEARCH PAPER
The suitability of vermicompost for the fertilization of vegetables
 
More details
Hide details
1
Soil Science and Plant Nutrition Department Academy of Podlasie in Siedlce, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-15
 
 
Acta Agroph. 2002, (73), 131-139
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The vermicompost produced from waste activated sludges and waste from meat processing factory (using the worms of Eisenia fetida (Sav.) was lasted as fertilizer for the fertilization of currots, selery, cabbage and tomatos in field cultivation. The fertilization of vermicompost was compared in farmyard manure and NPK. The vermicompost was applicated in ⅓, ⅔, 1 and 2 units of nitrogen amount in FYM and NPK. The unit of nitrogen was 20 gm2 of nitrogen. The vermicompost applicated in dose contained I unit of nitrogen was equell with FYM and NPK, but applicated in dose of ⅓ and ⅔ of nitrogen unit significiantly decreased the yield of vegetables. The influence of vermicompost on the chemical composition of fertilized vegetables was not significiant and the values of utilization coefficient of N, P, K, Ca i Mg was significiantly correlated with the kind and dose of nitrogen in applicated fertilizers.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przydatność wermikompostów do na wożenia warzyw w uprawie polowej
wermikompost, osad ściekowy, warzywa, nawożenie
Wermikompost otrzymany z osadu ściekowego i odpadów przemysłu mięsnego, przy udziale dżdżownicy Eisenia fetida (Sav.), testowano jako nawóz w nawożeniu marchwi, selera, kapusty i pomidora w uprawie gruntowej. Nawożenie wermikompostem porównano z nawożeniem obornikiem i NPK. Wermikompost stosowano w ilości ⅓, ⅔, 1 i 2 jednostek ilości azotu jak w oborniku i NPK. Jednostka nawozowa azotu stanowiła 20 g N•m2 . Wermikompost stosowany w dawce zawierającej l jednostkę azotu by ł porównywalnym nawozem z obornikiem i NPK, a stosowany w dawce ⅓ oraz ⅔ jednostki azotu, istotnie obniżał plony warzyw. Wpływ wermikompostu na skład chemiczny nawożonych warzyw był nieistotny a wartość współczynnika wykorzystania N, P, K, Ca i Mg była istotna w zależności od rodzaju i dawki azotu w stosowanych nawozach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top