Morphometric characteristic of the structure of horticultural substrates
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Life Sciences ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2011, 17(1), 55-64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A morphometric structure analysis was made of 8 horticultural substrates applied for plant cultivation in containers. The basic parameters applied in computer image analysis were investigated, i.e. macroporosity (relative area of cross-section of pores with sizes above 43 μm), number and mean area of pores cross-sections, length of limit line between pore cross-sections and structural elements of solid phase, mean intercept length of pore cross-sections. Value of macroporosity allows the assessment of the substrate ability for retention of easily available water for plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Morfometryczna charakterystyka struktury podłoży ogrodniczych
struktura, podłoża ogrodnicze, analiza obrazu
Przeprowadzono morfometryczną analizę struktury 8 podłoży ogrodniczych wykorzystywanych do uprawy roślin w pojemnikach. Oznaczono podstawowe parametry stosowane w komputerowej analizie obrazu: makroporowatość (powierzchnię względną przekrojów porów o wymiarach powyżej 43 μm), liczebność przekrojów porów, średnią powierzchnię przekrojów porów, długość linii granicznej między przekrojami porów i elementów fazy stałej oraz średni rozmiar przekrojów porów. Wartość makroporowatości pozwala na ocenę zdolności podłoża do retencji wody najłatwiej dostępnej dla roślin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top