RESEARCH PAPER
Selected physical properties of anthropogenic soil reclaimed with sewage sludge
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-03
 
 
Acta Agroph. 2001, (57), 39-48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Physical properties of anthropogenic soil of unformed profile reclaimed with sewage sludge on a devastated area after sulphur hole exploitation were investigated. In order to relevelling the surface post-flotation lime was used. Sewage sludge from municipal treatment plant was a source of organic matter. In 1998 the samples for the research were taken from the field where four years earlier the sewage sludge was introduced to the soil at different doses (0, 100, 200, 300, 400, 500 m3 ha–1). It was slated that the changes in the values of analysed parameters did not depend on the varied doses of sludge. It could be also presumed that introduction greater amounts of sewage sludge might cause positive modifications of physical properties of' examined soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane właściwości fizyczne gleby antropogenicznej rekultywowanej osadem ściekowym
gleba antropogeniczna, porowatość, gęstość, struktura
Celem niniejszej pracy było scharakteryzowanie wybranych właściwości fizycznych gleby antropogenicznej o niewykształconym profilu, rekultywowanej osadem ściekowym, występującej na terenie po otworowej eksploatacji siarki w Kopalni Jeziórko. Badany obszar wyrównano wapnem poflotacyjnym. Następnie wydzielono sześć obiektów poletek; na poletka 26 naniesiono osad ściekowy (od l00 do 500 m3 ha–1); poletko 1 stanowiło obiekt kontrolny i nic było rekultywowane osadem. Uzyskane wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że zastosowanie różnych dawek osadu nie spowodowało kierunkowych zmian badanych cech. Ponadto można przypuszczać, że dopiero wprowadzenie większych dawek osadu ściekowego mogłoby wywołać pozytywne, z przyrodniczego punktu widzenia, zmiany właściwości fizycznych gleby.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top