Chosen water properties of soil mixture
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environmental Protection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2011, 17(1), 65-75
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of presented study was an investigation of the relations between the main soil water characteristics of soil mixtures of two fractions: 1.0 > >0.75 mm and 0.1 > 0.063 mm. The different shapes of water desorption curves , resulting from the different content of described fractions, were analysed. The results showed that the relation between very fine sand fraction content and capillary water capacity was non-linear, but plant-available water content and field water capacity increased linearly with the very fine sand fraction content. It was also observed that for the matric potential values below 2.9 kPa the correlations between soil specific surface area and water retention were statistically insignificant, but for highest matric potential values the correlation coefficient achieved values above 0.9 and was statistically significant at the level of α = 0.01.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane właściwości wodne mieszaniny glebowej
porowatość, retencja wodna, skład granulometryczny, powierzchnia właściwa
W przedstawianej pracy zbadane zostały zależności pomiędzy głównymi charakterystykami wodnymi mieszaniny glebowej dwóch frakcji: 1,0>>0,75 mm oraz 0,1>>0,063 mm. Badano zróżnicowanie przebiegu krzywych retencji wodnej , wynikające ze zróżnicowanego udziału wymienionych frakcji w całości mieszaniny. Stwierdzono, że zależności pomiędzy zawartością frakcji piasku bardzo drobnego, a kapilarną pojemnością wodną i zawartością wody grawitacyjnej mają charakter nieliniowy, natomiast zawartość wody dostępnej dla roślin i polowa pojemność wodna rosną liniowo wraz ze wzrostem zawartości frakcji piasku bardzo drobnego. Stwierdzono również, że dla potencjału macierzystego poniżej 2,9 kPa korelacja pomiędzy powierzchnią właściwą, a wielkością retencji wodnej jest niska (statystycznie nieistotna) natomiast dla wyższych wartości (> 2,9 kPa) współczynnik korelacji osiąga wartość ponad 0,9 i korelacja jest statystycznie istotny na poziomie = 0,01.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top