RESEARCH PAPER
Influence of seeds shape and internal structure of the sample on angle of internal friction
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Publication date: 2021-12-09
 
 
Acta Agroph. 2003, (82), 131-137
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effect of different particle shape and angle between direction of shearing and surface of bed during filling (γ) on angle of internal friction was investigated by direct shear test. Tests were performed on bed of buckwheat, lentil, rapeseed and rye for five different angles γ. The angle of internal friction was found to increase linearly with an increase in angle γ.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ kształtu nasion i upakowania złoża na kąt tarcia wewnętrznego
kąt tarcia wewnętrznego, kształt nasion, struktura
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu sposobu formowania próbki oraz kształtu nasion na kąt tarcia wewnętrznego. Badania przeprowadzono dla złóż nasion różniących się od siebie zarówno wymiarami jak i kształtem (gryka, rzepak, soczewica, żyto). Eksperymenty przeprowadzono w aparacie bezpośredniego ścinania, dla dwóch wartości naporu normalnego: 20 i 100 kPa. Stwierdzono istotny wpływ sposobu formowania próbki materiału i kształtu pojedynczych nasion na wartości kąta tarcia wewnętrznego. Największe zakresy zmian kąta tarcia wewnętrznego odnotowano dla złóż nasion żyta i gryki.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top