RESEARCH PAPER
The method of estimation of lentil's pod susceptibility to cracking
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (37), 217-224
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Anew way of estimation of lentil's pod susceptibility to cracking was elaborated. The method based on measuring of maximal force and reckoning of energy required to open a pod The pod was stretched into two hull during tension test performed at universal testing apparatur Instron. Two polish variety Tina and Anita were used for investigation. The results obtained in laboratory test were compared with shattering tests conclude! during plant growing at field.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metoda oceny podatności strąków soczewicy na pękanie
soczewica, strąki, podatność na pękanie
Opracowano sposób oceny podatności strąków soczewicy na pękanie, polegający na wyznaczeniu maksymalnej siły oraz energii potrzebnej do otwarcia strąka. Wykorzystując aparaturę wytrzymałościową Instron rozdzielano strąk na dwie łupiny przez rozciąganie. Materiałem badawczym były polskie odmiany Tina i Anita. Uzyskane wyniki z pomiarów laboratoryjnych porównano z samoosypywaniem się nasion na poletkach w czasie dojrzewania roślin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top