Influence of moisture of bean pods and repeated moistening on force required for their opening
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Mechanization, University of Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 119–126
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper focuses the study of influence of moisture of bean pods and repeated moistening on force required to their opening. Measurements were done on pods of five varieties of bean (Aura, Bor, Igołomska, Nida, Prosna), at five moisture content levels and after repeated moistening of 2, 4 and 6 times. Result showed increasing force required to pods opening with an increase in pod moisture. It means, that inner stress an sklerenchyma, responsible for pod opening, increases with pod drying, causing decrease in force to pod opening. It was observed decreasing value of cracking force with increase of repeated moistening for all varieties. Decrease in force was significant after four times in moistening for Prosna and six times in moistening for all remaining varieties.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wilgotności strąków fasoli i wielokrotnego nawilżania na siłę potrzebną do ich otwarcia
strąk fasoli, podatność na pękanie, wilgotność, krotność nawilżeń
Praca dotyczy badań wpływu wilgotności strąków fasoli i wielokrotnego nawilżania na wielkość siły potrzebnej do ich otwarcia. Pomiary wykonano na strąkach pięciu odmian fasoli (Aura, Bor, Igołomska, Nida, Prosna), przy pięciu poziomach wilgotności oraz po 2, 4 i 6-krotnym nawilżaniu. Dla wszystkich badanych odmian odnotowano wzrost siły potrzebnej do otwarcia strąków, wraz ze zwiększa-niem ich wilgotności. Oznacza to, że naprężenia wewnętrzne w sklerenchymie dążące do otwarcia strąka wzrastają w miarę jego wysychania, więc zmniejsza się siła potrzebna do jego otwarcia. Wraz ze zwiększaniem liczby nawilżeń nastąpił spadek wartości siły rozrywającej strąki wszystkich badanych odmian fasoli. Jednak spadek ten był statystycznie istotny, w stosunku do strąków nie nawilżanych, dopiero po czwartym nawilżeniu u odmiany Prosna i po sześciu nawilżeniach u pozostałych odmian.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125