RESEARCH PAPER
The assessment of the influence of sclerenhyma thickness on the susceptibility of bean pods to cracking
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Rolnicza w Krakowie, Zakład Mechanizacji Rolnictwa w Rzeszowie, ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland
 
2
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (37), 113–117
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper shows the results of the preliminary examination of the influence of sclerenhyma thickness in bean pods on its susceptibility to cracking. In Igołomska variety, there was found an negative correlation between sclerenhyma's thickness and the unit bursting force, which means that the thicker the sclerenhyma layer in a bean pod is, the more easily its' bursting occurs. Concurrently, in two other examined varieties it was found that contrary to the above case, the thicker the sclcrenhyma layer in the pods was, the bigger the needed opening force had to be, which means that the thick sclerenhyma layer was strengthening the pods. An exact exploration of the correlation's between the measured features requires more detailed examination of the anatomical structure of the bean pods, especially its raph and extension of the experiment on wider range if bean varieties.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Określenie wpływu grubości sklerenchymy strąków fasoli na ich podatność na pękanie
strąk fasoli, grubość sklerenchymy, podatność na pękanie
Praca przedstawia wyniki wstępnych badań wpływu grubości sklerenchymy strąków fasoli na ich podatność na pękanie. U odmiany Igołomska wystąpiła ujemna korelacja między grubością sklerenchymy, a jednostkową silą rozrywającą, co oznacza, że im grubsza jest ta warstwa w strąku to tym łatwiej następuje jego otwarcie. Natomiast u dwóch pozostałych badanych odmian wystąpiła zależność przeciwna, czyli strąki o grubszej warstwie sklerenchymy wymagały do ich otwarcia większej siły, co oznaczać może, że warstwa ta dodatkowo je wzmacnia. Dokładne poznanie zależności jaka istnieje pomiędzy mierzonymi wielkościami wymaga dodatkowych badań struktury anatomicznej strąka fasoli a szczególnie jego szwu, oraz rozszerzenia ich na większą liczbę odmian.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125