RESEARCH PAPER
The influence of time storage on airflow resistance in bulk of rapeseeds
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (37), 225-235
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the results of air flow measurement in the rape seed layer that have been stored in pressure chambers simulating industrial grain silo. The survey was conducted on spring rape seed of Licosmos and Star cultivar of two levels of humidity 6% and 11% and the pressure applied was 300 kPa. The results indicate is air flow resistance in the tested seed layer. After 50 days of storage air flow resistance in the seed layer of 11% humidity was several times higher than in the seed layer of 6% humidity. The main reason of air flow resistance change was found to be the stored seed's deformation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ czasu przechowywania na zmianę oporu przepływu powietrza przez warstwę nasion rzepaku
nasiona rzepaku, opór przepływu powietrza, odkształcenie, lepko-sprężystość
W pracy przedstawiono wyniki pomiaru oporu przepływu powietrza w warstwic nasion rzepaku, przechowywanych w komorach ciśnieniowych symulujących silosy przemysłowe. Badania przeprowadzono na nasionach rzepaku jarego odmiany Licosmos i Star o dwóch poziomach wilgotności 6% i 11% oraz ciśnieniu w komorze 300 kPa. Zauważono, że w miarę upływu czasu przechowywania rośnie opór przepływu powietrza w badanej warstwie nasion. Po 50 dniach przechowywania opór warstwy nasion o większej wilgotności (11%) był dwukrotnie większy nit u nasion o mniejszej wilgotności (6%). Za główną przyczynę zmian oporu powietrza uznano trwałą deformację przechowywanych nasion.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top