Mechanical and sorption properties of two-stage dried apples
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Science, SGGW – Warsaw University of Life Sciences ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(1), 195-205
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the study was the analysis of texture and the water adsorption properties of two-stage dried apples: microwave-convective with convective finishing drying method, and convective with microwave-convective finishing drying technique. In the first stage apples with a water content of 30 or 50% were obtained, afterwards they were dried in the second stage until equilibrium water content was reached. Convective drying was carried out at the temperature of 70°C and air velocity 2.5 m s-1, while during microwave-convective drying the following parameters were applied: microwave power 300 W, air temperature 40°C and air velocity 3.5 m s-1. In order to analyse the mechanical properties, the cutting test was performed. Sorption properties were determined based on the mass changes of dried apples kept for 72 hours in an exsiccator over saturated NaCl solution (in an environment with aw= 0.75). The method of two-stage drying significantly influenced the mechanical and sorption properties of apples. The maximum cutting force and cutting work fell in ranges of 159-222 N and 178-290 mJ, respectively. The relative mass gain after 72 hours amounted to 11-24%, depending on the drying method. The highest values were obtained for microwave-convective dried apples with convective finishing drying from 50% of water content. In turn, materials dried using the convective technique and the microwave-convective with convective finishing drying method (from 30% of water content) were characterised by significantly lower values of maximum cutting force and cutting work, as well as value of water vapour adsorption.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości mechaniczne i sorpcyjne jabłek suszonych metodą dwustopniową
jabłko, suszenie dwustopniowe, suszenie mikrofalowo-konwekcyjne, suszenie konwekcyjne, właściwości mechaniczne, właściwości sorpcyjne
Celem badania była analiza tekstury oraz zdolności adsorpcji wody jabłek suszonych dwustopniowo: metodą mikrofalowo-konwekcyjną i dosuszanych konwekcyjnie oraz metodą konwekcyjną z dosuszeniem techniką mikrofalowo-konwekcyjną. W pierwszym etapie otrzymywano susz o zawartości wody na poziomie 30 lub 50%, który dosuszano w drugim stopniu do równowagowej zawartości wody. Suszenie konwekcyjne przeprowadzono w temperaturze powietrza 70°C i prędkości jego przepływu 2,5 m·s-1, natomiast podczas suszenia mikrofalowo-konwekcyjnego zastosowano następujące parametry: moc mikrofal 300 W, temperatura powietrza 40°C i prędkość przepływu powietrza 3,5 m·s-1. W celu analizy właściwości mechanicznych przeprowadzono test cięcia. Właściwości sorpcyjne określano na podstawie zmian masy suszy przetrzymywanych przez 72 godziny w eksykatorze nad nasyconym roztworem NaCl (w środowisku o aw = 0,75). Sposób suszenia dwustopniowego zdecydowanie wpłynął na właściwości mechaniczne oraz sorpcyjne jabłek. Maksymalna siła cięcia oraz praca cięcia mieściły się w zakresach odpowiednio 159-222 N i 178-290 mJ. Natomiast względny przyrost masy po 72 h wyniósł 11-24%, w zależności od metody suszenia. Najwyższe wartości uzyskały jabłka suszone mikrofalowo-konwekcyjnie z dosuszaniem konwekcyjnym od 50% zawartości wody. Z kolei susze konwekcyjne oraz mikrofalowo-konwekcyjne z dosuszaniem konwekcyjnym (od 30% zawartości wody) charakteryzowały się znacząco niższymi wartościami maksymalnej siły i pracy cięcia oraz adsorpcji pary wodnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top