Influence of moisture content of material and chamber diameter on compaction parameters of giant miscanthus
 
More details
Hide details
1
Department of Machine Operation in the Food Industry, University of Life Sciences ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(1), 185-194
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The work is a continuation of studies to determine the impact of moisture content and chamber parameters on densification of biological raw materials. The paper presents the results of investigations conducted to determine the impact of giant miscanthus compaction conditions on the parameters of the process and the strength of the agglomerate. The experiments were performed with the help of a universal strength tester, ZWICK Z020/TN25, and a closed compression assembly (die) with three chamber diameters of 12 mm, 15 mm and 18 mm. The relationship between the density of the material in the chamber and the agglomerate, the degree of compaction of the agglomerate, work effort on the compaction, coefficient of susceptibility of the material to compaction and the agglomerate mechanical strength and moisture content of giant miscanthus for the three diameters of the chamber were determined. It was found that the densification parameters depend in varying degrees on the moisture content of giant miscanthus and on the die chamber diameter. Increase in moisture content improves the susceptibility of material to agglomeration and worsens the quality of the agglomerates in terms of their strength.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wilgotności materiału i średnicy komory na parametry zagęszczania miskanta olbrzymiego
aglomerowanie, miskant olbrzymi, parametry zagęszczania
Praca jest kontynuacją badań nad określeniem wpływu wilgotności materiału i parametrów komory na zagęszczanie materiałów biologicznych. Przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu warunków zagęszczania miskanta olbrzymiego na parametry procesu i wytrzymałość aglomeratu. W badaniach wykorzystano maszynę wytrzymałościową ZWICK typ ZO2O/TN25 oraz zespół prasujący z matrycą zamkniętą o trzech średnicach komory 12 mm, 15 mm i 18 mm. Określono zależności pomiędzy gęstością materiału w komorze i aglomeratu, stopniem zagęszczenia aglomeratu, nakładami pracy na zagęszczanie, współczynnikiem podatności materiału na zagęszczanie oraz odpornością mechaniczną aglomeratu a wilgotnością miskanta dla trzech średnic komory. Wykazano, że parametry zagęszczania w różnym stopniu zależą od wilgotności miskanta olbrzymiego i średnicy komory matrycy. Zwiększenie wilgotności polepsza podatność materiału na zagęszczanie oraz pogarsza jakość aglomeratów pod względem ich wytrzymałości.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top