Macroelement content in winter wheat grain as affected by cultivation and nitrogen application methods
 
More details
Hide details
1
Department of Farming Systems, University of Warmia and Mazury, pl. Łódzki 3, 10-718 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(1), 23–32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the research was to determine the effect of various cultivation methods and nitrogen fertilization on the content of macroelements (N, P, K, Mg, Ca) in grain of winter wheat. A field experiment with cultivation of winter wheat var. Rysa was carried out in the years 2003-2004 at the Olsztyn University of Warmia and Mazury (UMW), in the Experimental Station in Tomaszkowo. The experiment was conducted with the method of split-plot randomised blocks, in 4 replications, on heavy brown soil ranked in the good wheat complex. The first experimental factor were methods of plant cultivation: 1. Control plot – without cultivation, 2. Harrowing at the tillering stage; 3. Harrowing at the tillering stage (2 – fold); 4. Protection with Aminopielik D 450 SL herbicide; 5. Harrowing (1-fold) + protection with Aminopielik D 450 SL herbicide. The second experimental factor were variants of top dressing nitrogen fertilization (135 kg N ha-1): a) control plot – without nitrogen; b) fertilization with: 70 kg N ha-1 after re-vegetation – ammonium nitrate, 65 kg N ha-1 at the full stage of shooting – pelleted carbamide; c) 70 kg N ha-1 after re-vegetation – ammonium nitrate, 25 kg N ha 1 at the beginning of shooting stage and 40 kg N ha-1 at the end of the shooting stage – pelleted carbamide; d) as in plot "c", yet with foliar application of the second dose of nitrogen (25 kg N ha-1) with carbamide concentration of 18.1% (8.33% N). The content of macroelements in grain of winter wheat was significantly differentiated between the particular experimental years, except for nitrogen. Significant changes were also observed in contents of phosphorus and magnesium as affected by the cultivation methods applied. Variants of nitrogen fertilization exerted a significant effect only on the concentrations of nitrogen and potassium.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość makroelementów w ziarnie pszenicy ozimej w zależności od sposobu pielęgnacji i nawożenia azotem
pszenica ozima, makroelementy, bronowanie, herbicyd, azot
Doświadczenie polowe z uprawą pszenicy ozimej odmiany Rysa prowadzono w latach 2003-2004 w Zakładzie Dydaktyczno-Doświadczalnym w Tomaszkowie, należącym do UWM w Olsztynie. Eksperyment realizowano metodą podbloków losowanych, w 4 powtórzeniach, na glebie brunatnej właściwej, ciężkiej, zaliczonej do kompleksu pszennego dobrego. Celem badań było określenie wpływu różnych sposobów pielęgnacji roślin i sposobu nawożenia azotem na zawartość makroelementów w ziarnie pszenicy ozimej (N. P. K. Mg. Ca). Czynnik pierwszy doświadczenia stanowiły sposoby pie-lęgnacji roślin: 1. Obiekt kontrolny – bez pielęgnacji, 2. Bronowanie w fazie krzewienia roślin, 3. Bro-nowanie w fazie krzewienia (2-krotnie), 4. Aminopielik D 450 SL, 5. Bronowanie + Aminopielik D 450 SL. Drugim czynnikiem był sposób pogłównego nawożenia azotem (135 kg N•ha-1): a) obiekt kontrolny – bez azotu; b) nawożenie: 70 kg N•ha-1 po wznowieniu wegetacji – saletra amonowa, 65 kg N•ha-1 w fazie strzelania w źdźbło – mocznik granulowany; c) 70 kg N•ha-1 po wznowieniu wegetacji – saletra amonowa, 25 kgN•ha-1 w fazie strzelania w źdźbło oraz 40 kg N•ha-1 w końcu fazy strzelania w źdźbło – mocznik granulowany; d) jak na obiekcie "c", ale drugą część azotu (25 kg N•ha-1) stosowano dolistnie o stężeniu mocznika 18,1% (8,33% N). Z wyjątkiem azotu, zawartość pozostałych makroelementów w ziarnie pszenicy ozimej była istotnie zróżnicowana między latami badań. Stwierdzono także istotne zmiany zawartości fosforu i magnezu, w zależności od stosowanych metod pielęgnacji pszenicy. Sposób nawożenia azotem wywierał istotny wpływ jedynie na ilość azotu i potasu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125