Effect of herbicides and herbicide combinations and of the method of nitrogen application on winter wheat yielding and yield structure
 
More details
Hide details
1
Department of Farming Systems, University of Warmia and Mazury, pl. Łódzki 3, 10-718 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(1), 33-44
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was aimed at determining the effect of selected herbicides and their combinations as well as of nitrogen fertilization and foliar supplementation of winter wheat on yielding and yield structure. A field experiment with cultivation of winter wheat var. Elena was carried out in the years 2000-2003 at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn Experimental Station in Tomaszkowo. Wheat was cultivated annually after winter wheat, on class IIIa and IIIb heavy and medium-heavy brown soil, ranked as a good wheat complex. The first experimental factor were various methods of chemical weed control. The second experimental factor were variants of nitrogen fertilization (soil applied and soil-foliar applied). Herbicides and herbicide mixtures exerted a significant effect on the yielding of winter wheat. The best yield-protective results were obtained by using 2 mixtures: Granstar 75 WG + Chwastox Extra 300 SL (6.45 t ha-1 on average) and Granstar 75 WG + Starane 250 EC (6.43 t ha-1). In turn, the worst results were observed in the case of Chwastox Extra 300 SL herbicide (6.20 t ha-1 on average). Variants of nitrogen fertilization did not diversify grain yield. Of the two factors examined, only the method of chemical weed con-trol was found to significantly diversify spike density and 1000 kernel mass. The yield of wheat was affected to the greatest extent by the number of spikes per area size, followed by 1000 kernel mass, and to the least extent – by the number of kernels in a spike.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ herbicydów i mieszanin herbicydowych oraz sposobu stosowania azotu na plonowanie i strukturę plonu pszenicy ozimej
pszenica ozima, herbicydy, sposób nawożenia azotem, Plon, struktura plonu
Celem pracy była ocena wpływu wybranych herbicydów, ich mieszanin oraz nawożenia i dokarmiania dolistnego pszenicy ozimej azotem na wielkość plonu i jego strukturę. Eksperyment polowy z uprawą pszenicy ozimej odmiany Elena przeprowadzono w latach 2000-2003 w Zakładzie Dydaktyczno-Doświadczalnym w Tomaszkowie, należącym do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pszenicę corocznie uprawiano po pszenicy ozimej, na glebie brunatnej właściwej średniej i ciężkiej, klasy IIIa i IIIb, zaliczonej do kompleksu pszennego dobrego. Czynnikiem pierwszego rzędu były różne sposoby odchwaszczania chemicznego. Drugim czynnikiem był sposób nawożenia azotem (doglebowy i doglebowo-dolistny). Herbicydy i mieszaniny herbicydowe wywierały istotny wpływ na plonowanie pszenicy ozi-mej. Najlepsze rezultaty plonochronne zapewniały 2 mieszaniny: Granstar 75 WG + Chwastox Extra 300 SL (średnio 6,45 t•ha-1) oraz Granstar 75 WG + Starane 250 EC (6,43 t•ha-1), a najgorsze herbicyd Chwastox Extra 300 SL (średnio 6,20 t•ha-1). Sposób nawożenia azotem nie różnicował plonów ziarna. Z dwóch badanych czynników, jedynie sposób odchwaszczania chemicznego zmie-niał istotnie obsadę kłosów oraz masę 1000 ziaren. Największy wpływ na kształtowanie się wielko-ści plonów ziarna miały: liczba kłosów na jednostce powierzchni, następnie masa 1000 ziaren, a najmniejszy liczba ziaren w kłosie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top