Application of NIR spectroscopy for the analysis of water-carbohydrate interactions in water solutions
 
More details
Hide details
1
Food Industry Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(1), 7-21
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper shows how NIR spectroscopy can be used to describe water-glucose and water-fructose interactions that occur in water solutions. Using the technique of spectra subtraction, it was possible to identify isosbestic points that were assigned for glucose and fructose in water solutions by NIR spectra. Average values of the points with their standard deviations were calculated. A detailed analysis of the difference spectra made it possible to determine an additional absorbance extreme of glucose at  = 4303 cm-1 which has not been, as yet, described in the world literature on the subject. The paper also compares water bonding forces of both glucose and fructose and relates the results to the measurements of water activity. Finally, the results obtained by the author are compared with the ones available in the literature.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni do analizy oddziaływań pomiędzy wodą i węglowodanami w roztworach wodnych
spektroskopia NIR, fruktoza, glukoza, roztwory węglowodanowe, aktywność wodna
W pracy wykorzystano spektroskopię w bliskiej podczerwieni do charakterystyki oddziaływań zachodzących pomiędzy wodą a glukozą oraz wodą i fruktoza w roztworach wodnych. Opierają się na analizie polegającej głównie na odejmowaniu widm zidentyfikowano w oryginalny sposób punkty izobestyczne, występujące w roztworach wodnych fruktozy i glukozy na widmach NIR. Obliczono średnie wartości liczb falowych, przy których one występują wraz z ich odchyleniem standardowym. Szczegółowa analiza widm różnicowych umożliwiła identyfikację dodatkowego ekstremum absorbancji glukozy przy  = 4303 cm-1, na temat, którego nie istnieją doniesienia w literaturze światowej. Porównano również siłę wiązania wody przez glukozę i fruktozę oraz odniesiono uzyskane wyniki do pomiarów aktywności wody. Otrzymane rezultaty badań skonfrontowano z dostępnymi w literaturze przedmiotu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top