RESEARCH PAPER
Comparison of effect of NaCl on growth and frost resistance of two wheat cultivars
 
More details
Hide details
1
Zakład Fizyki AR, ul. Papieża Pawła VI nr 3, 71-459 Szczecin
 
 
Publication date: 2021-12-09
 
 
Acta Agroph. 2003, (82), 119-129
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effect of NaCl (concentrations from 0 to 150 mmol dm–3) in Hoagland's medium on germination capacity, growth and frost resistance of wheat seedlings cultivar Roma and Almari was studied. Little concentrations of sodium chloride (eg. 20 mmol dm–3) in medium stimulated ability to germination capacity and biomass increase wheat cultivars investigated. Together with increase of concentration NaCl in medium decreased ability to germination capacity and biomass increase. Used sodium chloride solutions decreased cellular membranes resistance on low temperature (determinated conductometric method) both unhardened and hardened plants. Analysis delayed luminescence showed that electron transport in photosystem II became less sensitive on low temperature under influence of NaCl.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena wpływu naci na wzrost i mrozoodporność siewek dwóch odmian pszenicy
zasolenie, mrozoodporność, konduktometria, opóźniona luminescencja, pszenica ozima
Zbadano wpływ NaCI (stężenia od 0 do 150 mmol·dm–3) w pożywce Hoaglanda na kiełkowanie, wzrost i mrozoodporność siewek pszenicy odmiany Roma i Almari. Niewielkie stężenia chlorku sodu (np. 20 mmol·dm–3) w pożywce stymulowały zdolność kiełkowania ziarniaków i przyrost biomasy badanych odmian pszenicy. Wraz ze wzrostem stężenia NaCl w pożywce zmniejszała się zdolność kiełkowania oraz przyrost biomasy. Zastosowane roztwory chlorku sodu zmniejszały odporność błon komórkowych na niską temperaturę (wyznaczoną metodą konduktometryczną), zarówno u roślin niehartowanych jak i hartowanych. Pod wpływem NaCl transport elektronowy w fotosystemie II stawał się mniej wrażliwy na niską temperaturę, co stwierdzono poprzez detekcję opóźnionej luminescencji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top