Influence of mycorrhizal fungi on changes of selected fertility indicators of light soil under gardening use in the region of the Szczecin Lowland
 
More details
Hide details
1
Department of Agronomy, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Papieża Pawła VI 3, 71-434 Szczecin, Poland
 
 
Publication date: 2016-06-08
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(2), 225-234
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the years 2014-2015, at the ZUT Szczecin Experimental Station in Lipnik (53°20′35″N14°58′10″ E) a study was conducted to assess the impact of mycorrhizal fungi on selected soil properties and on the content of macro-and micronutrients in a sandy under gardening use. Mycorrhization was conducted with ectomicorrhizal mycelium, symbiotic for plants of the olive family. The isolate was obtained from natural ecosystems in Croatia. It contained symbiotic mycorrhizal fungi (Glomus spp, Gigaspora spp, Pochonia spp, Lecanicillum spp) and root bacteria (Bacillus spp). The soil on which the experiment was conducted belongs to the typical rusty soils group (CPS, 2011), classified as Haplic Cambisol according to IUSS Working Group WRB (2015). The experiment was conducted in the randomized block design in five replications (one shrub one replication) with four varieties of sea buckthorn bushes (Hippophaë rhamnoides L.). The experiment included two factors: I – mycorrhiza: O – control treatments without mycorrhiza; M – treatments with mycorrhiza, II – four varieties of sea buckthorn: 'Ascola', 'Habego', 'Hergo' and 'Leikora'. Soil samples taken from each experimental plot (mycorrhizal and non-mycorrhizal plots) were used for the following assays: pH, Corg., organic matter, macro- and micronutrients. Mycorrhizal soil was characterised by a higher content of Corg., organic matter and N, P, Mg, Ca, Zn. The varieties differentiated the traits under study to a lesser extent than mycorrhiza. Based on the study it is not possible to determine univocally whether the changes in the soil under the influence of mycorrhiza are permanent, therefore it is necessary to continue the research.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ grzybów mikoryzowych na wybrane wskaźniki żyzności gleby lekkiej użytkowanej ogrodniczo w rejonie Niziny Szczecińskiej
mikoryza, pH, Węgiel organiczny, makroelementy, mikroelementy
W latach 2014-2015 w Stacji Doświadczalnej ZUT w Szczecinie, w Lipniku (53°20′35″N 14°58′10″E) przeprowadzono badania mające na celu ocenę wpływu grzybów mikoryzowych na wybrane właściwości gleby oraz zawartość makro-i mikroelementów w glebie lekkiej użytkowanej ogrodniczo. Mikoryzacja wykonana została grzybnią ektomikoryzową, symbiotyczną dla roślin z rodziny oliwkowatych. Izolat pochodził z naturalnych siedlisk w Chorwacji. Zawierał symbiotyczne grzyby mikoryzowe (Glomus spp, Gigaspora spp, Pochonia spp, Lecanicillum spp), oraz bakterie korzeniowe (Bacillus spp). Gleba, na której przeprowadzono doświadczenie należy do gleb rdzawych typowych (Systematyka Gleb Polski 2011), według IUSS Working Group WRB (2015) klasyfikowana jest jako gleba brunatna wyługowana (Haplic Cambisol). Eksperyment został założony w układzie bloków losowych w 5 powtórzeniach (jeden krzak – jedno powtórzenie) z czterema odmianami krzewów rokitnika (Hippophaë rhamnoides L.). Doświadczenie obejmowało dwa czynniki: I – mikoryza: O – obiekty kontrolne, bez mikoryzy; M – obiekty z mikoryzą, II – cztery odmiany rokitnika: ‘Ascola’, ‘Habego’, ‘Hergo’ i ‘Leikora’. W pobranych z każdego poletka doświadczalnego (poletka mikoryzowane i nie mikoryzowane) próbkach gleby badano: pH, zawartość Corg., materii organicznej, makro- i mikroelementów. Gleba mikoryzowana charakteryzowała się większą zawartością Corg., materii organicznej oraz N, P, Mg, Ca i Zn. Odmiany w mniejszym stopniu niż mikoryza różnicowały wartości badanych cech. Na podstawie przeprowadzonych badań nie można jednoznacznie określić czy zmiany zachodzące w glebie pod wpływem mikoryzy mają charakter stały, dlatego konieczna jest kontynuacja badań.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top