RESEARCH PAPER
Influence of microelement nutrition on seed yield of three varieties of tetraploid red clover
 
More details
Hide details
1
Department of Crop Production, University of Agriculture Akademicka 15 str, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-10
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 187-195
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A study examining tetraploid red clover cultivated for seeds in Kolonia Spiczyn near Łęczna on a good wheat comple soil was carried out in 1998-2000. The experiment was carried out by a split-plot method in four replications on plots of 24 m–1 each. The first order factor was nutrition with microelements: 0; B-0.3; Mo-0.01; B-0,3+Mo-0.01 kg ha–1. The second order factor were the following varieties: Etos, Karo and Ulka. Clover was utilized for three years. In the first year, clover seeds were sown into spring barley, hence only stubble crop was obtained. In 1999 and 2000, the first clover cut was used fodder and the second for seeds. Fertilization of the second-cut plants with boron and molybdenum solutions was applied when leaves covered the spacings. Seed yield of tetraploid red clover ranges from 281 to 512 kg ha–1 and it was influenced by the weather during flowering and maturation as well as microelement nutrition. The above factors significantly differentiated the number of heads per 1 m2, number of seeds per head and a 1000 seeds weight. The best results were obtained with a simultaneous application of boron and molybdenum. Etos, Karo and Ulka did not significantly differences in the level of yield structure elements and seed yield.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ dokarmiania mikroelementami na plony nasion trzech odmian tetraploidalnej koniczyny czerwonej (łąkowej)
koniczyna czerwona, odmiany, mikroelement), plony nasion
W latach 1998-2000 przeprowadzono badania z tetraploidalną koniczyną czerwoną uprawianą na nasiona w Kolonii Spiczyn, pow. łęczyński. Eksperyment prowadzono na glebie zaliczanej do kompleksu pszennego dobrego, metodą split-plot, w czterech powtórzeniach, na poletkach o powierzchni 24 m2 każde. Czynnikiem pierwszego rzędu było dokarmianie mikroelementami: 0; B-0,3; Mo-0,01; B-0,3 + Mo-0,01 kg•ha–1. Czynnikiem drugiego rzędu były odmiany: Etos, Karo i Ulka. Koniczynę użytkowano przez 3 lata. W pierwszym roku nasiona koniczyny wsiewano w jęczmień jary, dlatego otrzymano tylko ścierniankę. W roku 1999 i 2000 pierwszy pokos koniczyny przeznaczono na paszę, natomiast drugi na nasiona. Dokarmianie roztworem boru i molibdenu roślin z drugiego pokosu stosowano wówczas, gdy liście zakryły międzyrzędzia. Plon nasion tetraploidalnej koniczyny czerwonej (łąkowej) wahał się od 281 do 512 kg•ha2 i był kształtowany głównie przez pogodę podczas kwitnienia i dojrzewania roślin oraz dokarmianie mikroelementami. Wymienione czynniki różnicowały istotnie liczbę główek na 1 m2, liczbę nasion w główce i masę 1000 nasion. Najlepsze rezultaty otrzymano przy łącznym dokarmianiu borem i molibdenem. Odmiany Etos, Karo i Ulka nie różniły się istotnie poziomem elementów struktur) plonu oraz plonami nasion.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top