RESEARCH PAPER
Seed yield of diploid red clover from the first and the second cut in relation to microelement nutrition
 
More details
Hide details
1
Department of Crop Production, University of Agriculture Akademicka 15 str., 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-10
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 177-186
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Experiment with diploid red clover (Dajana cv.) was carried out in 1999-2001 in the Felin Experimental farm. The experiment was founded by split-plot method in four replications. The first order factor were cuts (the first and the second), the second order factor were microelements (0; B-0.3; Mo-0.01; B-0.3+Mo-0.01; B-0.45; Mo-0.015; B-0.45+Mo-0.015 kg ha–1) applied by plant sprinkling when leaves covered the spacings. Red clover seed yield was shaped most by cuts, weather and microelement nutrition. Significantly higher yields were obtained from the second cut and from the objects supplemented with microelements. Cuts, years and microelement fertilization significantly differentiated such yield structure elements as a number of heads per 1 m2, a number of seeds per one head, percentage of seeds set and a 1000-seeds weight.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plon nasion diploidalnej koniczyny czerwonej (łąkowej) z pierwszego i drugiego pokosu w zależności od dokarmiania mikroelementami
koniczyna czerwona, plon nasion, mikroelementy, pokosy
Doświadczenie polowe z diploidalną koniczyną czerwoną (odmiana Dajana) przeprowadzono w latach 1999-2001, w Gospodarstwie Doświadczalnym Felin k. Lublina. Eksperyment realizowano metodą split-plot, w czterech powtórzeniach. Czynnikiem pierwszego rzędu były pokosy (pierwszy i drugi), natomiast drugiego – mikroelementy (0; B-0,3; Mo-0,01; B-0,3 + Mo-0,01; B-0,45; Mo-0,015; B-0,45 + Mo-0,015 kg ha–1), stosowane w formie oprysku na rośliny, gdy liście zakryły międzyrzędzia. Plony nasion koniczyny czerwonej były w największym stopniu kształtowane przez pokosy, pogodę oraz dokarmianie mikroelementami. Istotnie wyższe plony uzyskano z drugiego pokosu oraz z obiektów dokarmianych mikroelementami. Pokosy, lata i nawożenie mikroelementami różnicowały istotnie takie elementy struktury plonu jak: liczba główek na 1 m2, liczba nasion w główce, procent nasion osadzonych i masa 1000 nasion.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top