RESEARCH PAPER
Influence of cooking time on noodles texture
 
More details
Hide details
1
Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego AR, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2001, (46), 47-53
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Influence of cooking time of noodles on extrusion parameters was described. Changes of force during extrusion were measured. On the basis of obtained graphs maximum force of extrusion was determined and values of thicken work, extrusion work and total extrusion work were calculated. An increasing of cooking time caused decreasing values of extrusion parameters Dependencies were described by the power equations (determination coefficients were higher than R2 > 0.944). Moreover increasing a cross section of noodles caused increasing values of extrusion parameters. Proposed method can be used to describing changes of consistency different kinds and forms of cooking noodles.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania wpływu czasu gotowania makaronu na zmiany parametrów wytłaczania
makaron, wytłaczanie, gotowanie, konsystencja
Określono wpływ czasu gotowania makaronu na parametry procesu wytłaczania. Podczas pomiarów rejestrowano zmiany siły w funkcji czasu. Na podstawie uzyskanych wykresów wyznaczano maksymalną silę wytłaczania oraz obliczono pracę zagęszczania i wytłaczania oraz całkowitą pracę wytłaczania. Wykazano, te ze wzrostem czasu gotowania makaronu zmniejszają się wartości parametrów opisujących proces jego wytłaczania. Stwierdzone zależności opisane zostały równaniami potęgowymi (współczynniki determinacji przekroczyły wartość R2 > 0,944). Zaobserwowano, że im większe było pole przekroju poprzecznego nitki lub innej formy makaronu, tym większe uzyskiwano wartości cech opisujących proces wytłaczania. Zaproponowana metoda może służyć do opisu zmian konsystencji różnych rodzajów i form makaronu w wyniku gotowania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top