Meteorological conditions and yield of spring barley in relation to type of fertilization
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Environmental Chemistry, Warmia and Mazury University, pl. Łódzki 2, 10-726 Olsztyn
 
2
Department of Meteorology and the Climatology, Warmia and Mazury University, pl. Łódzki 4, 10-726 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(2), 469-475
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The experiment was done in Bałcyny – 10 km to the south from Ostróda, on fawn soil in years 1973-1998. Plants were cultivated in an 8-rotation-cropping system in two first rotations, and after that in a 7-rotation-cropping system without mixture of meadow clover with grasses. Spring barley was cultivated in two fields of rotation-cropping system: after potatoes and after corn collected on green mass. The following objects were considered in the experiments: 0 – control, 1 – liquid manure, single dose (I), 2 – liquid manure, dose I + PK, 3 – liquid manure, double dose (II), 4 – liquid manure, dose II + PK, 5 – manure, 6 – manure + PK, 7 – NPK. The annual doses of fertil-izers applied were as follows: liquid manure single dose (I) – 34.9 t, liquid manure double dose (II) – 69.6 t, manure – 21.5 t ha-1 and NPK – 256 kg ha-1. Liquid manure in single dose (I), manure and NPK were balanced by the quantity of introduced nitrogen, and liquid manure in double dose (II) corresponded to manure balanced by the quantity of organic carbon. PK fertilization in relation to natural fertilizers was equal to single dose applied in object NPK. The highest yield of spring barley – 5.48 t ha-1 – was obtained by application of manure and mineral fertilization, the lowest – 3.40 t ha-1 – without fertilization. Moreover, in the crop-change year (1981) a decrease of yield, by about 30%, was observed in all cases of exceeded rates of precipitation – in April by about 92%, June – 42%, and July – 74%. The analysis of multiple regression with choice of optimum subset of inde-pendent variables (air temperature, precipitations) showed that precipitations caused only a small significant influence during months IV-VII on the yield of spring barley.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Warunki meteorologiczne a plony jęczmienia jarego w zależności od rodzaju nawożenia
plon jęczmienia jarego, nawożenie, temperatura, opady
Doświadczenie prowadzono w Bałcynach – 10 km na południe od Ostródy, na glebie płowej w latach 1973-1998. Uprawiano rośliny w 8-polowym zmianowaniu w dwóch pierwszych rotacjach, a następnie w 7-polowym zmianowaniu bez mieszanki koniczyny czerwonej z trawami. Jęczmień jary uprawiano w dwóch polach zmianowania tj. po ziemniakach i po kukurydzy zbieranej na zieloną masę. W doświadczeniu uwzględniono następujące obiekty: 0 – kontrolny, 1 - gnojowica I dawka, 2 – gnojowica I dawka + PK, 3 – gnojowica II dawka, 4 – gnojowica II dawka + PK, 5 – obornik, 6 – obornik + PK, 7 – NPK. Średnie dawki roczne nawozów wynosiły: gnojowica I dawka – 34,9 t, gnojowica II dawka – 69,6 t, obornik – 21,5 t∙ha-1 i NPK – 256 kg∙ha-1. Gnojowica w dawce I, obornik i NPK były zrównoważone ilością wprowadzonego azotu, a gnojowica II dawka odpowiadała obornikowi zrównoważoną ilością węgla organicznego. Nawożenie PK na tle nawozów naturalnych odpowiadało ½ dawki stosowanej w obiekcie NPK. Największe plony jęcz-mienia jarego – 5,48 t∙ha-1 otrzymano przy zastosowaniu obornika i nawożenia mineralnego, najniż-sze 3,40 t∙ha-1 – bez nawożenia. Ponadto stwierdzono spadek plonów o 30% we wszystkich kombinacjach w przekropnym roku (1981), w którym przekroczenia wielkości norm opadów wyno-siły w kwietniu o 92%, czerwcu 42%, lipcu 74%. Rachunek regresji wielokrotnej z wyborem pod-zbioru optymalnego zmiennych niezależnych (temperatura powietrza, opady atmosferyczne) wyka-zał, że na plony jęczmienia jarego opady wywierały mało istotny wpływ w miesiącach IV-VII.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top