Influence of microwave-convective drying on chlorophyll content and colour of herbs
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Science, SGGW – Warsaw University of Life Sciences ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
 
Acta Agroph. 2012, 19(4), 865–876
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to analyse changes in chlorophyll a and b content, a*, b* and chroma colour parameters during microwave-convective drying of basil, lovage, mint, oregano, parsley and rocket leaves. Drying was conducted at 40°C in air flowing perpendicular to the material layer with velocity 0.8 m  s-1, and at 300 W of microwave power level. The results show that drying had a significant impact on chlorophyll degradation, however the level of its losses was different for each herb species. High retention of chlorophyll a was observed in lovage and basil, and chlorophyll b retention in mint, as well. Drying did not have any significant impact on chlorophyll a content only in the case of lovage. On the other hand, chlorophyll b contents in basil, lovage and mint were statistically constant. The greatest chlorophyll a and b losses were observed in rocket leaves. Significant decreases of a*, b* and chroma values, as a result of drying, were observed in all herbs, except rocket leaves. The smallest changes were noted for Apiaceae (lovage and parsley) and rocket (Brassicaceae). Lamiaceae (oregano, mint, basil) herbs were characterised by less stable colour. The reason for colour changes was also dependent on taxonomic group. The changes of green and yellow colour resulted from significant chlorophyll a content changes in Apiaceae herbs. Nevertheless, chlorophyll degradation was not the only reason for colour changes in the other herbs. High relationship between degradation of chlorophyll a and a* parameter was observed in the case of all investigated herbs.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ suszenia mikrofalowo-konwekcyjnego na zawartość chlorofilu oraz barwę ziół
zioła, suszenie mikrofalowo-konwekcyjne, chlorofil, barwa
Celem pracy była analiza zmian zawartości chlorofilu a i b, współczynnika a* i b* oraz nasycenia barwy w trakcie suszenia mikrofalowo-konwekcyjnego liści bazylii, lubczyku, mięty ogrodowej, oregano, pietruszki oraz rukoli. Suszenie prowadzono w temperaturze powietrza 40°C, przepływającego poprzecznie do warstwy materiału z prędkością 0,8 m·s-1 i przy mocy mi-krofal 300 W. Wykazano, że proces suszenia w istotny sposób wpłynął na degradację barwników chlorofilowych, a jej stopień był zróżnicowany dla poszczególnych gatunków ziół. Wysoką retencję chlorofilu a zaobserwowano w lubczyku i bazylii, natomiast chlorofilu b również w mięcie. Jedynie w przypadku lubczyku suszenie nie wpłynęło w sposób istotny na wynik oznaczenia chlorofilu a, natomiast zawartość chlorofilu b nie uległa znaczącym zmianom w bazylii, lubczyku oraz mięcie. W przypadku obu typów barwników chlorofilowych największe straty zaobserwowano w rukoli. Efektem procesu suszenia było istotne zmniejszenie udziału barwy zielonej, żółtej oraz nasycenia wszystkich ziół, za wyjątkiem rukoli. Najmniejsze zmiany dotyczyły surowców z rodziny Apiaceae (lubczyk i pietruszka) oraz rukoli (Brassicaceae), natomiast mniej stabilną barwą charakteryzowały się zioła z rodziny Lamiaceae (oregano, mięta, bazylia). Również przyczyna zmiany barwy uzależ-niona była od przynależności roślin do grupy systematycznej. Przesunięcie współrzędnych barwy zielonej i żółtej wynikało ze znaczących zmian zawartości chlorofilu a w ziołach należących do Apiaceae. Natomiast w przypadku pozostałych ziół degradacja chlorofilu nie była jedynym czynni-kiem wpływającym na zmianę barwy. W przypadku wszystkich badanych ziół stwierdzono istnienie silnego związku pomiędzy degradacją chlorofilu a i współczynnikiem barwy a*.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125