Influence of laser biostimulation of carrot seeds on the elastic properties and some selected chemical root components
 
More details
Hide details
1
Department of Chemistry, University of Agriculture, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
2
Department of Physics, University of Agriculture, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(98 - 4), 823-832
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Carrot seeds of Karotan cv. were subjected to the pre-sowing laser biostimulation with various light rates. The seeds were used in the field experiment. After harvest, root chemical composition was analyzed. The content of dry matter, reducing and soluble sugars, crude fiber, protein and polyphenols were determined. Changes in the macro- and microelements, toxic metals and nitrate levels were evaluated as well. Changes of the root elasticity module in plastic bags at ambient temperature were recorded for 10 days. It was found that seed laser biostimulation diminished the content of dry matter, crude fiber, K, Ca, Mg, Fe and NO3- . At the same time, concentration of reducing and soluble sugars, Cu, Zn, Pb, Cd and Ni was increased. Most of changes in the chemical composition depending on the biostimulation radiation rate occurred in the sinusoidal shape. It confirms earlier observations that biostimulation radiation rate should be chosen individually for every plant species. Roots of the biostimulated plants had higher values of the elasticity modules directly after harvest and during storage than control roots. Triple laser radiation ensuring surface density of about 4 mW cm-2 may be recommended for the carrot seed biostimulation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ biostymulacji laserowej nasion marchwi na właściwości sprężyste i wybrane składniki chemiczne korzeni
biostymulacja laserowa, moduły sprężystości, skład chemiczny
Nasiona marchwi odmiany Karotan poddano przedsiewnie laserowej biustymulacji zróżnicowanymi dawkami światła. Nasiona te wykorzystano w doświadczeniu polowym. Po zbiorach przeanalizowano skład chemiczny korzeni oceniając zawartość: suchej masy, cukrów redukujących i rozpuszczalnych, włókna surowego i białka oraz związków polifenolowych. Określono też zmiany zawartości makro i mikroelementów a także metali toksycznych i azotanów. Przez okres 10 tygodni oceniano zmiany wartości modułów sprężystości korzeni przechowywanych w workach foliowych w temperaturze pokojowej. Stwierdzono, że biostymulacja laserowa nasion obniżała zawartość suchej masy, włókna surowego oraz K, Ca, Mg, Fe i NO3-. Równocześnie zwiększała się koncentracja cukrów redukujących i rozpuszczalnych oraz Cu, Zn, Pb, Cd i Ni. Większość zmian składu chemicznego w zależności od dawki promieniowania biostymulującego zachodziła w sposób sinusoidalny. Potwierdza to wcześniejsze spostrzeżenia, że dawkę promieniowania biostymulującego należy dobierać indywi-dualnie dla każdego gatunku roślin. Korzenie roślin biostymulowanych miały wyższe moduły sprężys-tości bezpośrednio po zbiorach i w czasie przechowywania niż korzenie kontrolne. Do biostymulacji nasion marchwi może być zalecane 3-krotne naświetlanie światłem lasera o mocy wiązki zapewniającej w płaszczyźnie naświetleń gęstość powierzchniową mocy 4 mW×cm-2.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top