Influence of homogenisation on physical properties of lemon aroma microcapsules ob-tained by spray drying method
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Sciences, Warsaw University of Life Sciences (WULS-SGGW) ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(2), 287-296
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the aroma micro-encapsulation process by spray drying, in addition to the choice of suitable carrier material and process parameters, the properties of powders, which also depend on the physical proper-ties of the emulsion subjected to drying, have a significant impact on the effectiveness of the caption of aroma. Therefore the aim of this study was to examine the relationship between the nature of the homogenisation method of lemon aroma emulsions, and selected physical properties of powders. Arabic gum was used as the carrier for the lemon aroma micro-encapsulation. For the analyses, solutions were prepared with a carrier concentration of 30%, the flavour addition being 6% of the total weight of the solution. The solutions were homogenised using single-pressure homogenisation at a pressure of 30 MPa, two-stage pressure homogenisation at pressures of 30 and 10 MPa at the first and second step and high speed mixer for 30 minutes at 24,000 rpm. Drying of the emulsion was carried out in a spray dryer, at disc speed of 39,000 rev min-1 and a feed flux of 0.5•10-6 m3 s-1 at inlet air temperature of 160°C. The emulsion obtained by high shear mixer homogenisation showed the highest viscosity. Slightly higher density was observed for emulsions obtained by two-step pressure homogenisation. Evaporation occurred the least intensively for powders obtained from the emulsion from two-stage pressure homogenisation, in which the water content was the highest. Powders based on the emulsion homogenised by mixer homogenisation were characterised by the lowest porosity, apparent density and bulk density. The highest values of all parameters was received for powders from the emulsion obtained in the process of two-stage pressure homogenisation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ sposobu homogenizacji na wybrane właściwości fizyczne otrzymanych metodą suszenia rozpyłowego mikrokapsułek aromatu cytrynowego
homogenizacja, suszenie rozpyłowe, aromat cytrynowy, lepkość emulsji, gęstość proszku, średnica zastępcza
W procesie mikrokapsułkowania aromatów metodą suszenia rozpyłowego, poza dobraniem odpowiedniego materiału osłonki i parametrów procesu, istotny wpływ na efektywność zamykania mają właściwości uzyskanych proszków, które zależą również od właściwości fizycznych emulsji poddawanej suszeniu. Dlatego celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy rodzajem zastosowanej metody homogenizacji emulsji aromatu cytrynowego, a wybranymi właściwościami fizycznymi prosz-ków. Jako nośnik do mikrokapsułkowania aromatu cytrynowego wykorzystano gumę arabską. Do badań przygotowano roztwory o stężeniu 30%, dodatek aromatu wynosił 6% całkowitej masy roztworu. Roztwory homogenizowano, stosując homogenizację ciśnieniową jednostopniową przy ciśnieniu 30 MPa, homogenizację ciśnieniowa dwustopniową przy ciśnieniach 30 i 10 MPa oraz mieszadło szybkoobrotowe przez 30 minut przy 24000 obrotów na minutę. Suszenie emulsji prowadzono w suszarce rozpyłowej, przy prędkości dysku rozpyłowego 39000 obr•min-1 i strumieniu surowca 0,5•10-6 m3•s-1 w temperaturze powietrza wlotowego 160oC. Emulsja otrzymana przy użyciu mieszadła szybkoobrotowego wykazywała najwyższą lepkość. Zaobserwowano nieznacznie większą gęstość emulsji otrzymanych metodą homogenizacji dwustopniowej. Odparowanie zachodziło najmniej intensywnie w przypadku proszków otrzymanych z emulsji homogenizowanej dwustopniowo, w których zawartość wody była największa. Proszki otrzymane na bazie emulsji homogenizowanej przy zastosowaniu mieszadła charakteryzowały się najniższą porowatością, gęstością pozorną i luźną. Najwyższe wartości badanych parametrów uzyskano dla proszków z emulsji otrzymanej przy użyciu dwustopniowej homogenizacji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top