Influence of different soybean cultivation systems on development of microorganisms and phenols content in loess soil
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Microbiology, Academy of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(1), 59-68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Loess soil (Ap horizon) under 4 soybean monocultures (soybean, soybean + ploughed soybean straw, soybean + ploughed white mustard, soybean + ploughed rye) as well as 2 rotation cultivations with 25 and 50% share of soybean (potato – spring wheat – soybean – winter wheat; soybean – spring wheat – soybean – winter wheat) were the subject of annual microbial and chemical tests. It was found that analysed microbial (total number of bacteria and fungi, Myskow`s fertility index, number of cellulolytic bacteria and fungi, number of proteolytic bacteria and fungi) and chemical parameters (phenolic compounds) usually reached their highest values before crop harvest. Ways of soybean cultivation applied did not significantly differentiate the number of tested microorganism groups, Myskow`s fertility index, and phenolic compounds content in the soil. Recorded differences were most often low, although statistically significant in some cases. It can be concluded that 8-year soybean cultivation in monoculture did not invoke changes of such intensity that could be a threat for proper functioning of the soil environment in tested microbial and chemical indices.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ różnych systemów uprawy soi na rozwój mikroorganizmów i zawartość fenoli w glebie płowej
gleba płowa, monokultury soi, płodozmiany soi, mikrobiologiczne i chemiczne właściwości gleby
Przedmiotem rocznych badań mikrobiologicznych i chemicznych była gleba płowa (poziom Ap) spod uprawy 4 monokultur soi (soja; soja + przyorana słoma soi; soja + przyorana gorczyca; soja + przyorane żyto), a także 2 płodozmianów z 25 i 50% udziałem soi (ziemniak– pszenica jara – soja – pszenica ozima; soja – pszenica jara – soja – pszenica ozima). Stwierdzono, że badane parametry mikrobiologiczne (ogólna liczebność bakterii i grzybów, wskaźnik żyzności Myśkowa, liczba bakterii i grzybów celulolitycznych, liczba bakterii i grzybów proteolitycznych) i chemiczne (zawartość związków fenolowych) zazwyczaj osiągały najwyższe wartości przed zbiorem plonów. Stosowane systemy uprawy soi nie różnicowały znacząco liczebności badanych grup mikroorganizmów, wskaźnika żyzności Myśkowa oraz zawartości związków fenolowych w glebie. Zaobserwowane różnice były najczęściej niewielkie, chociaż w niektórych przypadkach istotne statystycznie. Wykazano, że ośmioletnia uprawa soi w monokulturze nie spowodowała w badanych parametrach mikrobiologicznych i chemicznych zmian o takim natężeniu, które mogłyby stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania środowiska glebowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top