Heavy metals contents as a criterion for assessment of winter wheat grain quality
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences in Lublin, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
2
Regional Agrochemical Station in Lublin, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(2), 315-326
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the winter wheat cultivation areas in the Lublin region, samples of grain and soil were collected for analysis. The study was aimed at assessment of winter wheat grain quality based on the contents of heavy metals (lead, cadmium, nickel, zinc, copper, arsenic and mercury) and finding the correlation between these heavy metals and some properties of soil and plant. Heavy metals contents was not significantly dependent on the soil on which the plant was grown. Dependence of the contents of these metals in grain on some soil properties was slight and often of a random character. This is indicated by statistical calculations that show that determination coefficients were within the range of 4.3-38.5%. Occurrence of particular heavy metals in wheat grain was dependent to a slight degree on the contents of other analysed elements in that part of the plant. This is indicated by performed statistical calculations and, in particular, by the determination coefficients that were within the range of 10.3-25.1%. Average contents of heavy metals in winter wheat grain (0.106 mg Pb, 0.062 mg Cd, 0.425 mg Ni, 24.2 mg Zn, 2.94 mg Cu, 0.007 mg As, 0.0003 mg Hg kg-1 of fresh matter) indicate that their level was low and did not exceed upper threshold of contamination typical of products of this type.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość metali ciężkich jako kryterium oceny jakości ziarna pszenicy ozimej
pszenica ozima, metale ciężkie, Ziarno, jakość
W rejonach uprawy pszenicy ozimej na Lubelszczyźnie pobrano do analiz chemicznych próby ziarna i gleby. Celem badań była ocena jakości ziarna pszenicy ozimej na podstawie zawartości metali ciężkich (ołowiu, kadmu, niklu, cynku, miedzi, arsenu, rtęci) oraz określenie korelacji występujących pomiędzy nimi a niektórymi właściwościami gleby i rośliny. Zawartość metali ciężkich w ziarnie pszenicy ozimej nie zależała istotnie od gleby, na której była uprawiana ta roślina. Zależność zawartości tych metali w ziarnie od niektórych właściwości gleby była niewielka i miała często charakter losowy. Wskazują na to współczynniki determinacji, których wartości mieściły się w przedziale 4,3-38,5%. Występowanie poszczególnych metali ciężkich w ziarnie pszenicy było uzależnione w niewielkim stopniu od zawartości w tej części rośliny pozostałych, analizowanych pierwiastków. Informują o tym współczynniki determinacji, które mieściły się w przedzia-le 10,3-25,1%. Przeciętna zawartość metali ciężkich w ziarnie pszenicy ozimej (0,106 mg Pb, 0,062 mg Cd, 0,425 mg Ni, 24,2 mg Zn, 2,94 mg Cu, 0,007 mg As, 0,0003 mg Hg kg-1 św.m.) wskazuje, że była ona niewielka i nie przekraczała górnego poziomu zanieczyszczeń, które mogą się znajdować w tego typu produktach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top