Fertigation efficiency of pimocane-fruiting raspberry varieties
 
More details
Hide details
1
Faculty of Pomiculture, University of Life Sciences, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
 
2
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2010, 16(2), 347-358
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a study on the influence of fertigation on quantity and quality of raspberry fruit yield. The study was conducted on two pimocane-fruiting raspberry varieties `Polana` and `Polka` grown on a 2,20 ha plantation. Two fertilization programs were used: control and Yara program. Fruit quality was determined by the use of such parameters as: mass of 100 fruits, mass loss during storage, estimation of fruit mechanical strength. Obtained results showed the sensibility of fertigation for studied pimocane-fruiting raspberry varieties. Control intensive fertilization stimulation of plant growth caused large and better fruit yield.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Efektywność fertygacji w malinach odmian powtarzających
fertygacja, maliny, odmiany powtarzające
W pracy określono wpływ fertygacji na wielkość i jakość plonu owoców malin odmian powtarzających w warunkach plantacji produkcyjnej. Badaniami objęto dwie odmiany malin: `Polana` i `Polka` rosnące na towarowej plantacji o powierzchni 2,20 ha. Zastosowano dwa schematy nawożenia: kontrolny i program Yara. Jakość owoców określano na podstawie: masy 100 owoców, strat masy owoców podczas przechowywania i oceny cech mechanicznych owoców. Uzyskane wyniki wskazują na celowość stosowania fertygacji w uprawie malin powtarzających. Intensywnie sterowane nawożenie stymulowało wzrost roślin co z kolei zwiększyło wielkość i jakość plonu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top