RESEARCH PAPER
The mechanical properties of raspberry fruit
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
2
Katedra Sadownictwa AR, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2001, (45), 167-175
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The suitability of raspberry cultivars for machine harvesting or transport is mainly connected with the physical characteristic of fruit. This report presents results of the mechanical strength of raspberries fruit, at different ripeness class, obtained using several measuring methods. The loading tests of single berry subjected to uniaxial loading were performed with the Instron machine. The compression tests were performed on a single drupe of raspberry and penetrometers of 1-7 mm diameters were used. The cohesion force and the detachment force, the values which are very important for the mechanical harvest, were registered at tension tests. The ripeness stage had a distinct effect on the mechanical strength of all varieties and clones of raspberries. The damage force observed during penetration with each size of penetrometer was higher for the I class, however, for 7 mm penetrometer only, the force was more than five times higher than for III class. With an increase of fruit ripeness of 80261 Clone, the cohesion force registered during tension test decreased from 0.53 N for I ripeness class to 0.14 N for III ripeness class. The detachment force noticed at tension tests for I class of ripeness, with red colour present, was four times higher than for both the II and III classes of maturity. The compression and tension tests for single fruit are adequate for the estimation of mechanical properties and correctly reflect the maturity stage of raspberry.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości mechaniczne owoców maliny
maliny, mechaniczne właściwości, metody
Przydatność owoców maliny do mechanicznego zbioru czy transportu można stwierdzić określając mechaniczne charakterystyki owoców. W pracy przedstawiono wyniki różnych metod badania wytrzymałości mechanicznej malin o zróżnicowanej dojrzałości. Owoce poddawano osiowemu ściskaniu wykorzystując maszynę wytrzymałościową Instron. Ściskanie pojedynczych pestkowców przeprowadzono używając penetrometry o średnicach od 1 do 7 mm. Silę związania owocu zbiorowego oraz związania z dnem kwiatowym, czyli parametry służące do określenia przydatności do zbioru mechanicznego wyznaczono w testach rozciągania. Stopień dojrzałości owoców istotnie wpływał na mechaniczną wytrzymałość malin badanych odmian i klonów. Siła rejestrowana podczas uszkodzenia penetrometrem pojedynczego pestkowca była największa dla owoców I klasy dojrzałości. Jednak tylko dla średnicy 7 mm wartość ta była ponad pięciokrotnie większa niż dla owoców klasy III. Wraz ze wzrostem dojrzałości klonu 80261, siła związania owocu złożonego spadała od 0.53 N (dla l klasy) do 0.14 N (dla III klasy). Siła związania z dnem kwintowym owoców z l klasy dojrzałości była czterokrotnie większa niż dla owoców z klas II i III. Testy ściskania i rozciągania wykonane na pojedynczych owocach pozwalają oszacować mechaniczne właściwości owoców i pozwalają dokładnie określić stan dojrzałości malin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top