Effect of fly ash application on some soil physical properties and microbial activities
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Research Associate, Centre for Biodiversity Studies, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri-185131 (J&K), India e-mail: sudha_jala@hotmail.com
 
2
Department of Biotechnology and Environmental Sciences, Thapar University, Patiala – 147004 (Punjab), India
 
 
Acta Agroph. 2010, 16(2), 327-335
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Electrostatic precipitator (ESP) fly ash obtained from a thermal power plant was mixed with a slightly alkaline soil on w/w basis for use as a potting mixture for poplar nursery and investigated for its influence on microbial activity and physical properties. Application of fly ash as an amendment @ 10% was found to be optimum for bacterial population, soil dehydrogenase activity and microbial biomass. Water holding capacity of fly ash amended soil increased and bulk density decreased as result of fly ash addition as compared to unamended soil. The suitability of fly ash to be used as a soil ameliorant in nursery plantations attains significance from the point of view of eco-friendly disposal of fly ash.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zastosowania popiołu lotnego na niektóre właściwości fizyczne gleby oraz na aktywność mikroorganizmów
różnorodność mikrobiologiczna gleby, tekstura gleby, struktura gleby, agregacja gleby, dostępność składników pokarmowych, fizyczne środowisko glebowe
Lotny pył otrzymany z filtrów elektrostatycznych (ESP) w elektrowni cieplnej zmieszano z wysoce zasadową glebą w stosunku wagowym i zastosowano jako mieszankę wazonową w szkółce topoli w celu zbadania jego wpływu na aktywność mikrobiologiczną oraz właściwości fizyczne gleby. Stwierdzono, że dodatek 10% pyłu lotnego jest optymalny w odniesieniu do liczebności bakterii, aktywności dehydrogenaz w glebie oraz biomasy mikroorganizmów. Pojemność wodna gleby nawożonej pyłem lotnym wzrosła, a zmalała jej gęstość objętościowa w porównaniu do gleby bez dodatku pyłu lotnego. Przydatność pyłów lotnych stosowanych jako środek ulepszający glebę w plantacjach szkółkarskich ma znaczenie z punktu widzenia zagospodarowania takich pyłów w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top