Evaluation of the effect of salinity on the growth, photosynthesis, water potential and temperature of leaves of wheat seedlings of Almari cultivar
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, Agricultural University, Papieża Pawła VI No 3, 71-459 Szczecin
 
2
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(1), 97-103
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Influence of NaCl content in Hoagland�s medium (concentrations: 0-150 mmol dm-3) on the growth, photosynthesis, water potential and temperature of wheat (cv. Almari) leaves, growing in controlled conditions, was studied. It was observed that small concentrations of NaCl induce an increase of fresh and dry mass in overground parts and in roots of wheat in relation to the controlled objects. The addition of NaCl to the medium caused a distinct increase of temperature of wheat seedlings leaf surface between control objects and seedlings from various salinity levels. It was ascertained that an increase of NaCl concentration in the medium caused a reduction of the values of the biometrical parameters tested, of the intensity of photosynthesis and transpiration. The value of water potential was also lowered in the leaves of the tested seedlings.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena wpływu zasolenia na wzrost, fotosyntezę, potencjał wody i temperaturę liści siewek pszenicy odmiany Almari
NaCl, potencjał wody, temperatura radiacyjna, fotosynteza, pszenica
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu NaCl (w stężeniach od 0 do 150 mmol×dm-3 w pożywce Hoaglanda) na wzrost, fotosyntezę, potencjał wody i temperaturę liści siewek pszenicy odmiany Almari. Zaobserwowano, że niewielkie stężenia NaCl zwiększają świeżą i suchą masę części nadziemnej i korzeni siewek pszenicy odmiany Almari w stosunku do kontroli. Dodatek NaCl do pożywki powodował wzrost różnicy temperatury powierzchni liści siewek pszenicy pomiędzy kontrolą a siewkami z różnego zasolenia. Wraz ze wzrostem stężenia NaCl w pożywce stwierdzono: zmniejszanie się wartości badanych parametrów biometrycznych, natężenia fotosyntezy i intensywności transpiracji, obniżała się również wartość potencjału wody w liściach badanych siewek.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top