Glass-rubber transition in starch-sorbitol film
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, University of Agriculture, ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-637 Poznań
 
2
Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(1), 105-113
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Rheological behaviour of wheat starch-sorbitol films, obtained by the casting/ evaporation method from solution has been studied by the dynamic mechanical-thermal analysis (DMTA). The dispersion curves of the storage and loss moduli have revealed characteristic sharply outlined glass transition in the temperature range of 270-300 K, with transition point Tg changing depending on the drying conditions and frequency of the tensile stress applied. The method of data transformation based on the theory of Williams-Landel-Ferry involving the frequency shift to superimpose the time-temperature dependence of viscoelastic properties has been used to produce a master curve for the starch-sorbitol film.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przejście ze stanu szklistego w stan wysokoelastyczny w filmach skrobi z sorbitolem
film skrobiowy, sorbitol, DMTA, przejście: stan szklisty - stan wysoko-elastyczny, równanie WLF
Własności reologiczne filmów skrobi pszenicy z sorbitolem, jako plastyfikatorem, otrzymywanych w wyniku suszenia konwekcyjnego z roztworu, poddane zostały badaniom za pomocš mechaniczno-dynamicznej analizy termicznej (DMTA). Krzywe dyspersji składowych zespolonego modułu sprężystości: modułu zachowawczego, E' i modułu strat, E'' ujawniły charakterystyczne przejście szkliste w obszarze temperatur 270-300 K, z maksimum temperaturowym Tg zależnym zarówno od warunków suszenia folii, jak i częstotliwości przyłożonej siły zaburzającej. Stosując metodę zmiennych zredukowanych, opisaną przez Williamsa-Landela- Ferry'ego, wyznaczono, w wyniku transformacji danych ze strefy przejścia rozeszklenia, krzywą wzorcową, przedstawiającą przebieg zmienności modułu zachowawczego E' w 10-krotnie powiększonym obszarze dyspersji w stosunku do zastosowanego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top