RESEARCH PAPER
Effect of soil water potential on oxygen diffusion rate in brown soil and black earth
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20·290 Lublin, Poland
 
2
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Kraśnicka 102, 20-718 Lublin
 
 
Publication date: 2021-12-21
 
 
Acta Agroph. 2003, (84), 137-144
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The relationship between soil moisture level expressed as soil water potential (pF) and microdiffusion of oxygen (ODR) values was examined in the paper. Brown soil and black earth sampled on various depth were subjected to research. The highest values of ODR were observed in the range of pF: 2.2-2.7 for both kinds of soils. Above pF 3.2 ODR values decreases as well in black earth as in brown soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ potencjału wody glebowej na wartość ODR w glebie brunatnej i czarnej ziemi
ODR, retencja wodna, potencjał wodny, mikrodyfuzja tlenu
W pracy przedstawiono zależność pomiędzy stopniem uwilgotnienia gleb, wyrażonym przez potencjał wody glebowej (pF) a mikrodyfuzją tlenu (ODR) w dwóch typach gleb: glebie brunatnej oraz czarnej ziemi z uwzględnieniem poziomów genetycznych poddanych badaniom gleb. Stwierdzono, że najwyższe wartości współczynnika ODR w obydwu typach gleb występują w granicach pF 2,2-2,7. pF 3,2 stanowi granicę pomiaru dla wartości ODR zarówno w glebie brunatnej jak i czarnej ziemi.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top